ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Prisvärda program och tillbehör

Tips om prisvärda program och tillbehör

Marknaden för grafiska program domineras helt av ett fåtal stora leverantörer som Adobe, Apple, Microsoft och Corel vilka tillsammans svarar för mer än 90% av alla de tillämpningsprogram som används av informatörer. ProgramSupport innehåller rikligt med information om dessa program under avdelningarna Användartips och Problemlösning.

Utmärkande för de grafiska standardprogrammen är att de har ett väl standardiserat användargränssnitt, goda möjligheter till datautbyte samt en relativt stabil funktion.

Medaljens baksida med standardprogrammen är att de ställer stora krav på maskinvaran i datorn, har höga priser och ofta även en relativt hög inlärningströskel. Kostnaden för en komplett uppsättning med standardprogram är ofta betydligt högre än datorns inköpspris.

Förutom de stora etablerade programmen finns på marknaden flera andra prisvärda eller fria program som kan vara till god hjälp i det dagliga arbetet. Många företag, myndigheter, skolor och hemanvändare kan spara stora belopp genom att ersätta dyra standardprogram med billigare alternativ som erbjuder liknande möjligheter.

Har valt ut några sådana program som jag själv arbetar med regelbundet och som jag därför kan rekommendera. Beskrivningen tar upp program inom följande kategorier:

Kontorsprogram

Bildprogram

Program för redigering av ljudfiler

Komprimeringsprogram

Systemtillägg

Program som hanterar teckensnitt

Kontorsprogram

Microsoft Office har nu äntligen fått en värdig konkurrent i programpaketet OpenOffice 2.0 som trots att det är helt gratis erbjuder snarlika funktioner i ett modernt användargränssnitt.

Utseende hos OpenOffice Writer

Programmen i OpenOffice har stora likheter med sina motsvarigheter i MS Office.

Fakta om OpenOffice

Datorföretaget Sun, som är känt för sina arbetsstationer med Unix, erbjuder även ett programpaket benämnt StarOffice. För att stimulera intresset för vidareutveckling av dessa program startade man år 2000 en organisation benämnd OpenOffice.org. Organisationen drivs av ett stort antal frivilliga med målsättningen att tillhandahålla programvara som distribueras fritt och där såväl programkod som filformat är öppet tillgängliga för alla. Den senaste versionen av programpaketet OpenOffice.org 2.0 innehåller följande tillämpningsprogram:

 • Ordbehandlingsprogrammet OpenOffice.org Writer erbjuder ungefär samma möjligheter som MS Word. OpenOffice Writer beskrivs utförligare här.
 • Presentationsprogrammet OpenOffice.org Impress liknar MS PowerPoint. OpenOffice Impress beskrivs utförligare här
 • Ritprogrammet OpenOffice.org Draw är ett fullfjädrat verktyg för framtagning av objektbilder (vektorbilder). OpenOffice_Draw beskrivs utförligare här.
 • Dessutom ingår kalkylprogrammet OpenOffice.org Calc, databasprogrammet OpenOffice.org Base och OpenOffice.org Math som används för att skriva matematiska formler. Även dessa program konkurrerar direkt med sina motsvarigheter i MS Office. I den fortsatta beskrivningen utelämnar jag OpenOffice.org i namnen för att inte komplicera texten i onödan.

Programmen i OpenOffice finns tillgängliga i snarlika varianter för operativsystemen Mac OS X, Windows (alla versioner från 98 till XP), Linux och flera versioner av Unix. Programmen har översatts till mer än 60 olika språk, bl a svenska, vilket tillsammans med det moderna användargränssnittet gör dem lätta att använda.

Ett av de viktigaste målen med OpenOffice har varit att göra informationen i filer tillgänglig både nu och i framtiden. Programmen använder därför ett öppet XML-baserat filformat som går under benämningen Open Document Format (ODF). ODF är en internationellt accepterad ISO-standard som även rekommenderas av EU. För att förenkla datautbyte med andra tillämpningsprogram kan programmen i OpenOffice även öppna och spara filer i standardfilformat som Word, PowerPoint, Excel m fl.

Alla programmen i OpenOffice har inbyggda funktioner för att skapa PDF-filer av dokumenten. De allra flesta som arbetar med OpenOffice klarar sig därför bra utan att ha tillgång till Acrobat-paketet.

Du kan ladda ner hela OpenOffice-paketet kostnadsfritt från webbplatsen:

http://www.openoffice.org

En komplett installation kräver drygt 200 MB utrymme på hårddisken, vilket är avsevärt mycket mindre än vad MS Office 2003 kräver. Programmen i OpenOffice klarar sig med 128 MB arbetsminne och går därför att köra även på äldre datorer med måttlig kapacitet och prestanda.

Ordbehandlingsprogrammet Writer

Writer lämpar sig väl både för korta dokument som brev och långa dokument som rapporter, kursmaterial och böcker. Användargränssnittet hos Writer har stora likheter med MS Word vilket underlättar för den som skall arbeta omväxlande med programmen eller helt byta program.

I de flesta avseenden erbjuder Writer jämförbara funktioner med Word men programmet har även några egna möjligheter som saknas hos Word:

 • Writer har bra flexibilitet för framtagning av komplexa sidlayouter. Ramar kan förankras till en sida, till ett textstycke eller vid ett tecken i texten. Textinnehållet från ramar kan länkas vidare till andra ramar vilket möjliggör hänvisningar mellan olika sidor.
 • Förutom vanliga formatmallar för textstycken och enstaka ord erbjuder Writer även formatmallar för ramars egenskaper och layouten hos sidor.
 • När ett dokument med saknade teckensnitt öppnas i Writer går det att bestämma vilka teckensnitt hos datorn som skall ersätta de saknade.

Layoutfunktioner hos OpenOffice Writter

Exempel på avancerade layoutfunktioner via ramar hos Writer.

Förutom programmets eget filformat kan Writer även hantera filer från andra ordbehandlingsprogram som MS Word, WordPerfect, StarWriter samt filer i standardformaten RTF och Text. Har själv provat att öppna ett stort antal olika typer av Word-filer och i de flesta fall har resultaten blivit identiska. Programmet klarar även långa dokument med genererade innehållsförteckningar och index. När man skapar PDF-filer från Writer bibehålls länkar och bokmärken till PDF-filen. Dock bör påpekas att Writer har problem med dokument som innehåller makron skapade i Word, eftersom dessa saknar understöd. Tänk också på att de ramfunktioner som är unika för Writer (se bilden med ramar) inte går att hantera i Word.

Av upphovsrättsliga skäl innehåller OpenOffice inga svenska språkverktyg för avstavning och rättstavning. Du kan dock ladda ner nödvändiga ordlistor via en länk på webbplatsen:

http://sv.openoffice.org

Sammanfattningsvis är OpenOffice Writer ett mycket välutrustat och lättanvänt verktyg för kvalificerad ordbehandling och grundläggande layout. Underskatta inte programmet bara för att det är gratis!

Presentationsprogrammet Impress

Impress erbjuder liknande möjligheter som PowerPoint för framtagning av presentationsbilder till utskrift och för visning via dator. Programmens användargränssnitt är snarlika men Impress har även flera egna funktioner som saknas hos PowerPoint:

 • Avancerade grafiska verktyg ger möjlighet att rita med Bezier-kurvor, skapa 3D-bilder och ställa in genomskinlighet hos objekt.
 • Impress erbjuder, förutom mallar för presentationsbilder, även mallar för grafikformat vilka gör det lätt att återanvända egenskaper hos grafiska objekt.
 • När ett dokument med saknade teckensnitt öppnas i Impress går det att bestämma vilka teckensnitt hos datorn som skall ersätta de saknade.
 • Impress har en överskådlig palett som gör det möjligt att kontrollera och vid behov uppdatera länkar till de bilder, ljud och filmer som infogats i en presentation.
 • En annan intressant möjlighet är att Impress kan exportera presentationer som Flash-filer för distribution via webben.

Grafiska verktyg hos OpenOffice Impress

Impress har rikligt med grafiska verktyg bl a Bezier-kurvor, grafikformat, färdiga 3D-objekt och möjlighet att ställa in genomskinlighet hos objekt.

Impress kan hantera presentationer som är framtagna med PowerPoint och även spara egna presentationer i detta filformat. Jag har provat att öppna ett antal sådana presentationer med olika inställningar för bild- och textanimering och i de flesta fall har resultaten blivit identiska. När presentationer från Impress exporteras till PDF-format försvinner dock vissa effekter, som t ex textbläddring rad för rad.
En annan brist hos Impress är att programmet saknar funktioner för visning av presentationer via två bildskärmar.

Sammanfattningsvis är dock OpenOffice Impress ett bra alternativ till PowerPoint. Programmet har många användbara grafiska verktyg vilket, för de allra flesta, mer än väl kompenserar för programmets begränsningar.

Egna erfarenheter av programmen

Prestanda hos programmen i OpenOffice är märkbart sämre än hos motsvarande program i MS Office. Detta gäller i synnerhet vid igångsättning av programmen och när man öppnar stora dokument.

När det gäller programmens stabilitet är det nog på sin plats med en varning. Ett så omfattande programpaket som OpenOffice innehåller säkert många programfel eftersom utvecklarna inte har lika bra resurser för felsökning som ett kommersiellt företag. Programmen har dock en funktion som automatiskt återskapar de filer som var öppna när ett program spårar ur. Har själv arbetat med programmen några veckor och råkat ut för ett par urspårningar men ändå lyckats få tillbaka informationen via ovan nämnda funktion.

Av naturliga skäl finns inte heller någon supportavdelning som man kan vända sig till när problem uppstår. Webbplatsen har dock en utförlig FAQ-avdelning där många av de vanligaste problemen reds ut.

Begränsningarna med OpenOffice måste naturligtvis vägas mot att programmen är helt gratis att använda. Många användare är säkert beredda att offra en del för att kunna minska kostnaderna för sin programinvestering.

Bildprogram

I detta avsnitt beskrivs programmen Photoshop Elements, Picasa, OpenOffice Draw, SketchUp samt Förhandsvisning till Mac OS X.

Photoshop Elements

Bildbehandlingsprogrammet Photoshop har efterhand blivit det helt dominerande verktyget för efterbehandling av digitala fotografier. Eftersom en programlicens för det fullständiga programmet Photoshop CS2 kostar ca 8000 kr är det dock många företag som söker efter andra alternativ.

Det bästa alternativet till Photoshop CS2 är faktiskt Photoshop Elements som Adobe erbjuder för 800 kr, vilket gör det till ett intressant alternativ både för små företag och för hemanvändare. Photoshop Elements erbjuder faktiskt mer än 90% av funktionerna hos Photoshop CS2 till ca 10% av priset för detta! Avdelningen Användartips innehåller rikligt med tips för arbete med Photoshop CS2. I denna avdelning beskrivs även den senaste versionen av Photoshop Elements.

Funktioner som skalats bort

För att fortfarande kunna sälja Photoshop CS2 har Adobe utelämnat vissa professionella efterbehandlingsfunktioner i Photoshop Elements.

 • Elements kan inte hantera bilder i CMYK-läge vilket gör programmet oanvändbart för att skapa färgseparationer av fotografier.
 • Elements saknar Urklippsbanor som underlättar friläggning i bilder.
 • Elements saknar funktionsmakron och kan därför inte hantera flera bilder samtidigt.

Men misströsta inte programmet har tillräckligt med funktioner för efterbehandling och lämpar sig mycket väl för bilder som skall skrivas ut eller publiceras på webben. Tänk dock på att Photoshop Elements ställer lika stora krav på datorns prestanda som Photoshop CS2

Förenklat användargränssnitt

Användningen av Photoshop Elements kan delas in i två olika arbetsytor benämnda Sorterare ch Redigerare. Sorteraren används för att söka efter bilder på skivor, överföra bilder från digitalkamera och dela ut bilder via bildspel, utskrift eller bränning av CD/DVD-skivor. De flesta av funktionerna hos Sorteraren har ingen motsvarighet i Photoshop CS2.

Sorteraren hos Photoshop Elements

Sorteraren hos Photoshop Elements underlättar hanteringen av bilder i datorn.

Arbetsytan Redigerare hos Photoshop Elements är snarlik det kompletta programmet Photoshop CS2 som beskrivs utförligt i avdelningen Användartips vilken du enklast kommer åt från webbplatsens startsida.

Picasa underlättar ditt arbete med bilder

Bildprogrammet Picasa som Google tillhandahåller gratis för både Macintosh och Windows är ett utmärkt redskap som hjälper dig hantera dina bilder i datorn. Picasa är lättanvänt och har bra prestanda. Programmet fungerar därför som ett bra komplement även om du redan arbetar med Photoshop.

Håller ordning på dina bilder

När du öppnar Picasa första gången söker programmet snabbt igenom hårddisken och katalogiserar alla dina bilder. Alla mappar som innehåller bilder presenteras i en lista till vänster, sorterad i kronologisk ordning. När du markerar en mappsymbol så presenterar programmet miniatyrer av samtliga bilder i den aktuella mappen. Du kan själv ändra storleken hos miniatyrerna, vilket både ger bra överblick och möjlighet till förhandsgranskning.

Vid behov kan du även låta programmet söka igenom och katalogisera filhanteraren, CD/DVD-skivor och minneskort till digitalkameror. Picasa kan hantera de allra flesta standardiserade bildfilsformat och klarar även RAW-filer från de flesta digitalkameror.

Picasa bevakar automatiskt mapparna med bilder och uppdaterar bildkatalogen om bilder läggs till eller tas bort. Du kan naturligtvis välja att undanta vissa mappar från denna automatiska katalogisering.

Picasa ger dig bra överblick över alla dina mappar med bilder

Version 3 av Picasa ger dig även möjlighet att skapa Album med bilder. Detta innebär att du utan att flytta eller namnändra bilder kan gruppera samman dem under gemensamma namn, bestämda av motivens karaktär. Alla album presenteras i listan ovanför mapparna och när du markerar ett album visas alla tillhörande bilder, oberoende av i vilken mapp de är placerade fysiskt. Album erbjuder ett bekvämt sätt att snabbt ta fram bilder av en viss kategori.

Du kan även lägga till Etiketter (benämns nyckelord i andra program) med text till bilder. Texten lagras i bildfilerna och Picasa följer här den etablerade standarden vilken även används i andra bildhanteringsprogram som Bridge, iPhoto, Cumulus och Portfolio. Med ett konsekvent användande av etiketter kan du snabbt söka dig fram till önskade bilder även i en stor bildsamling. Vid en sökning visar programmet alla de mappar som innehåller bilder med aktuellt sökbegrepp.

Resultatet av en sökning efter bilder med etiketten "blommor".

Erbjuder grundläggande efterbehandling

Picasa ger dig även möjlighet att efterbehandla fotografier. För att få tillgång till dessa funktioner dubbelklickar du en bildminiatyr varvid den aktuella bilden visas i ett större redigeringsfönster. I detta fönster har du tillgång till tre olika flikar benämnda Grundkorrigering, Justering och Effekter.

Fliken Grundkorrigering erbjuder knappar för beskära, räta upp, röda ögon, retuschera, automatisk korrigering av ljus och färg, lägga till text till bilden mm.

Fliken Justering erbjuder fler möjligheter till korrigering som Fyll belysning (exponering), Högdager, Skuggor och Färgtemperatur. Här presenteras också ett histogram för den valda bilden.

Så här korrigerar du exponering och färg för en markerad bild.

Fliken Effekter ger dig tillgång till skärpehöjning, diffusering, samt flera olika färgfilter som du kan lägga på bilder.

Alla efterbehandlingar som du gör med Picasa är icke destruktiva, vilket innebär att du när som helst kan återställa bilder till sitt originalskick.

Presentation av bilder

Picasa har flera funktioner för att presentera bilder. Dessa funktioner anropar du via knappar ovanför och under fönstret med bildminiatyrer. Enbart de bilder som du valt ut kommer med vid presentation. Markering kan ske genom att du Ctrl-klickar (Kommando i Mac) valfritt antal miniatyrer. Om du vill markera objekt i flera mappar eller album klickar du på den gröna symbolen Håll markerade objekt innan du växlar mapp eller album.

Du kan köra ett Bildspel i helskärmsläge där Picasa automatiskt växlar bilder och skapar mjuka toningar mellan bilderna. Bildspelet startas via den gröna Play-knappen uppe till vänster och avbryts med tangenten Esc.

Knappen Överför till webbalbum (nere till vänster) kopplar upp dig mot tjänsten Picasa webbalbum och kopierar markerade bilder till ditt konto på webben. Dessa bilder blir tillgängliga för alla som du ger åtkomst till ditt konto.

Pågående överföring av bilder från mappen London till webbtjänsten Picasa webbalbum.

Det finns även knappar för att skicka bilder via e-post, skriva ut bilder eller kontaktkartor, exportera kopior av bilder till andra mappar på datorn och publicera bilder på sociala medier som Facebook. Utskrift av kontaktkartor ger bra överblick över stora bildsamlingar.

Picasa har också en elegant funktion som omvandlar en bildsamling till en rörlig videofilm med automatiska bildväxlingar. Denna videofilm kan du publicera direkt på YouTube.

Picasa kan laddas ner kostnadsfritt från:

http://picasa.google.com/

Ritprogrammet Open Office Draw

Open Office Draw ingår i det fria kontorspaketet Open Office.org som du kan läsa mer om här. Draw är ett lättanvänt verktyg för framtagning av objektbilder som illustrationer, flödesplaner, diagram mm. Programmet kan enklast beskrivas som en nerbantad och sammansmält variant av programmen Adobe Illustrator och MS Visio.

Draw är väl utrustat med ritverktyg för färdiga former. Förutom vanliga Grundformer finns paletter med Linjer och pilar, Symbolformer, Blockpilar, Flödesscheman, Förklaringsrutor och Stjärnor. En användbar variant av Linjer och pilar är Måttlinje som automatiskt visar rätt dimension hos linjer. Det stora urvalet av ritverktyg med färdiga former underlättar arbetet för sporadiska användare som vill skapa egna ritningar så snabbt som möjligt.

Vid arbete med blocksheman och flödesplaner är verktygen med levande Förbindelser mycket användbara. Dessa gör det möjligt att flytta objekt med bibehållna förbindningslinjer. För frihandsritning finns en palett med Bezier-verktyg som gör det möjligt att ta fram komplexa objekt med valfria former.

OpenOffice Draw ritverktyg

Open Office Draw har gott om ritverktyg för bekväm framtagning av flödesplaner, blockscheman och andra typer av objektbilder.

Precis som övriga program i OpenOffice har Draw formatmallar både för text och för grafiska objekt. Du kan själv namnge och ställa in olika egenskaper som färg, fyllning, skugga mm. För att använda en egenskap markerar du valfritt objekt och dubbelklickar på egenskapens namn i paletten Formatmallar och Formatering.

Ritningar kan byggas upp med flera olika lager vilka i programmet benämns Nivåer. Alla ritningar har från början nivåerna Layout, Controls och Måttlinjer. Du kan själv utöka dessa med ytterligare nivåer som du själv namnger.

Alla ritade objekt kan omvandlas till 3D-objekt via en funktion som benämns Extrusion. Draw har en palett med 3D-inställningar som gör det möjligt att rotera, ändra djup, ändra belysning och färg hos 3D-objekten. Programmet har dessutom en palett med helt färdiga 3D-objekt.

OpenOffice Draw palett 3D-objekt

Paletten med 3D-inställningar används för
att göra om platta objekt till 3D-objekt.

Draw kan hantera de flesta standardiserade filformat för objektbilder som EMF, EPS, PCT och WMF. Bildkvaliteten hos ritningar sparade som EPS-filer blir bra när de används i övriga program hos OpenOffice och skrivs ut på PostScript-skrivare. När man infogar färdiga EPS-filer i Draw går det dock inte att komma åt de enskilda objekten för redigering.

Sammanfattningsvis är OpenOffice Draw ett lättanvänt men ändå mycket kompetent verktyg för framtagning av objektbilder med hög kvalitet. Alla som inte redan har Illustrator eller Visio rekommenderas att prova programmet. Detta gäller även användare av MS Office eftersom paketet inte innehåller något renodlat ritprogram. Länk till nerladdning av Draw hittar du här.

3D-programmet SketchUp

Sökmotorföretaget Google fortsätter att bredda sin verksamhet och har nyligen lanserat 3D-programmet SketchUp. Programmet finns tillgängligt i snarlika varianter både för Windows och för Macintosh. Du kan ladda ner och använda grundversionen av programmet helt gratis under obegränsad tid. Grundversionen av SketchUp är ett bra introduktionsverktyg för att lära sig tekniken för 3D-ritningar. Med ett fåtal enkla verktyg kan du skapa 3D-modeller av hus, inredningar, möbler mm.

För att skapa 3D-figurer utgår du från en platt form och drar i den med verktyget Push/Pull tills du får fram önskat resultat.

Lika lätt går det att experimentera med färger och texturer som du drar och släpper från en palett på önskad yta. Programmet låter dig lägga till skuggor och granska resultatet i realtid medan du arbetar.

Arbetet underlättas av ett stort komponentbibliotek med ett stort antal färdiga objekt som du kan använda direkt i dina egna 3D-ritningar för att spara tid.

SketchUp ritning med verktyget Push/Pull

3D-ritning som tagits fram genom att man skapat plana ytor och dragit med verktyget Push/Pull.

För professionella användare erbjuder Google även en version benämnd SketchUp Pro som är utrustat med kraftfulla funktioner för bekväm framtagning av komplexa modeller.

SketchUp-programmen kan laddas ner från webbadressen:

http://sketchup.google.com

Förhandsvisning till Mac OS X

Operativsystemet Mac OS X levereras med flera användbara tillämpningsprogram där vissa som iTunes, iPhoto, iMovie och iDVD marknadsförs relativt hårt av Apple. Andra program som Förhandsvisning är inte lika spektakulära men ändå minst lika användbara för dig som arbetar med grafiska program.

Förhandsvisning används för att bläddra bland och öppna bildfiler eller PDF-filer, utföra viss efterbehandling och vid behov spara om dem i andra filformat. Detta låter väl inte så upphetsande men om man lägger till att programmet kan hantera även PostScript- och EPS-filer så är det säkert många som höjer på ögonbrynen, särskilt de som inte har tillgång till Acrobat och Photoshop.

Hanterar de allra flesta filformat för bilder

Förhandsvisning är en riktig virtuos när det gäller att hantera olika filformat. Programmet kan därför användas för att konvertera bildfiler till andra filformat. Detta är användbart när du samarbetar med personer som använder andra datortyper och tillämpningsprogram än de du själv arbetar med.

När du dubbelklickar bildfiler är Mac OS X normalt inställt för att öppna bildfilerna med Förhandsvisning. Vill du ändra detta till andra program, som t ex Photoshop, finns en beskrivning av hur du ställer om systemet här.

Tabellen nedan ger en överblick över vilka filformat som Förhandsvisning kan öppna resp spara om bilder i:

Filformat som kan öppnas
Filformat som kan sparas
Användningsområden

AI

-

Adobe Illustrators eget filformat

BMP

BMP

Punktbildsformat i Windows

EPS

-

Encapsulated PostScript (oftast objektbilder)

GIF

GIF

Streckbilder till webbsidor

JPEG

JPEG

Fotografier till webbsidor

JPEG-2000

JPEG-2000

Kraftigare komprimering än vanlig JPEG

PDF

PDF

Acrobat PDF-filer

PSD

PSD

Adobe Photoshops eget filformat

PICT

PICT

Objektbilder i Mac OS

PNG

PNG

Punktbilder till webbsidor

SGI

SGI

Bildfilsformatet i Silicon Graphics arbetsstationer

TGA

TGA

Targa filformat för utrustning från Truevision

TIFF

TIFF

Fotografier till webbsidor

PostScript

-

Skapas via utskrift till fil i Mac OS X

När Förhandsvisning öppnar AI-, EPS- och PostScript-filer konverteras de automatiskt till PDF-format vilket bibehåller ev objektstruktur hos informationen.

Beroende på vilket filformat du väljer kan extra alternativ visas i dialogrutan för Spara som. För JPEG och JPEG-2000 kan du välja hur hårt bilden skall komprimeras vilket naturligtvis påverkar bildkvalitet och filstorlek.

Skapa PDF från PostScript-filer

Mac OS X har inbyggda funktioner för att ta fram PDF-filer från alla program via dialogrutan för Utskrift. Här kan du också välja att skapa en helt maskinoberoende PostScript-fil av det öppna dokumentet. I den professionella grafiska branschen används PostScript-filer för framtagning av PDF-filer via programmet Acrobat Distiller.

Förutom Acrobat Distiller är det enbart ett litet fåtal program som kan öppna och visa PostScript-filer. Förhandsvisning är ett av dessa program och kan därför användas för att omvandla PostScript-filer till PDF-format. Begränsningen med sådana PDF-filer är dock att de komprimeras mindre effektivt och därmed tar onödigt stor plats jämfört med motsvarande PDF-filer från Acrobat Distiller. Genom att använda något av Quartz-filtren hos Förhandsvisning kan du dock till priset av försämrad bildkvalitet komprimera filerna hårdare.

Förhandsvisning skapa minimal PDF

Med den här inställningen får du till priset av försämrad bildkvalitet minsta
möjliga filstorlek hos en PDF-fil som sparas från Förhandsvisning.

Efterbehandling av PDF-filer

När man öppnar en flersidig PDF-fil med Förhandsvisning presenteras en sida i taget i huvudfönstret. Dessutom visas en överblick över alla sidorna i ett sidofönster benämnt Utdragslåda. Du kan antingen välja att visa sidminiatyrer eller bokmärken om sådana finns i PDF-filen.

Förhandsvisning har i menyn Verktyg ett antal kommandon för grundläggande efterbehandling av PDF-filer. Under förutsättning att PDF-filen är öppen för redigering kan du beskära och rotera sidor, markera och kopiera text eller bilder, lägga till notationer (gula lappar) samt lägga till nyckelord (metadata) till filen.

Förhandsvisning visa PDF-fil

Förhandsvisning kan bläddra i PDF-filer och även utföra enkel efterbehandling av filerna.

Efterbehandling av bilder

När du öppnar en punktuppbyggd bild med Förhandsvisning går det att förändra hela bildens exponering, gamma, mättnad, kontrast, ljusstyrka mm via dialogrutan Bildkorrigering. Detta är mycket användbart för den som inte har tillgång till något bildbehandlingsprogram.

Förhandsvisning efterbehandla bild

Exempel på efterbehandling av fotografi med Förhandsvisning.

Program för redigering av ljudfiler

Många som arbetar med presentationer i PowerPoint använder ljudfiler med musik och effekter för att lätta upp framställningen. Operativsystemen till Mac OS X och Windows har enbart grundläggande funktioner för inspelning av ljud från mikrofon eller CD-skivor. För att få bra resultat med ljud krävs därför ett redigeringsprogram som kan efterbehandla och lägga på olika typer av effekter på de inspelade ljuden.

Audacity, som finns i snarlika varianter både för Mac OS X och för Windows, är ett kostnadsfritt sådant program som erbjuder många möjligheter i ett lättillgängligt användargränssnitt. Programmet har flera olika användningsområden:

 • Vid inspelning ställer man in ljudets kvalitet som bl a bestäms av samplingsfrekvens, antal binära bitar per sampel och filformatet för lagring. Audacity kan hantera de vanligaste filformaten WAV, MP3 och AIFF (Macintosh).
 • Flera olika ljudspår med både tal, musik och effekter kan mixas ihop till en enda ljudfil.
 • Ljudets kvalitet kan anpassas till olika behov genom att man lägger på effekter som intoning, urtoning, ändrar ljudvolym, eko, brusreducering mm.

Redigera ljud i Audacity

Exempel på mjuk intoning av musik med en av effekterna i Audacity.

Du kan ladda ner Audacity med din webbläsare från:

http://audacity.sourceforge.net/

Programmet går att använda kostnadsfritt under obegränsad tid. För att det skall vara möjligt att spara ljudfiler i MP3-format måste du dessutom hämta en LAME MP3 encoder som det finns länkar till på ovanstående webbplats.

Komprimeringsprogram

Alla som skickar filer via webben har behov av ett komprimeringsprogram som packar ihop filerna så att de tar mindre plats och därmed går snabbare att överföra. Det finns flera olika metoder för komprimering men efterhand har ZIP-metoden blivit den helt dominerande för Windows. Filer som komprimerats med ZIP-metoden har filextension .zip. Flera olika tillämpningsprogram kan användas för att skapa ZIP-filer men vanligast är WinZip och QuickZip.

Till Macintosh används en annan metod som via programmet StuffIt skapar komprimerade filer med filextension .sit eller .sitx.

De allra flesta komprimeringsprogram kan användas både för att komprimera filer och för att packa upp filerna igen så att de kan öppnas i ursprungsprogrammen. Komprimeringsprogrammen bibehåller normalt mappstrukturen hos de filer som packas och all information samlas i ett enda fil som ofta benämns arkiv. Härigenom blir det lättare att överföra en hel samling med filer utan att mappstrukturen går förlorad.

Eftersom många som arbetar med Macintosh även har behov av att skicka filer till Windows-användare har man i Mac OS X 10.4 (Tiger) byggt in understöd för att packa och packa upp ZIP-filer. Packningen utförs genom att du markerar filen och väljer kommandot Arkiv-Skapa arkiv av filnamnet. För att packa upp en ZIP-fil räcker det med att dubbelklicka den.

WinZip och QuickZip

Dessa båda program erbjuder ungefär samma möjligheter och har snarlika användargränssnitt. WinZip kräver dock att du köper en användarlicens för 30 dollar medan QuickZip kan användas gratis. I den fortsatta beskrivningen läggs därför tonvikten vid QuickZip.

Programmen är mycket lätta att använda. Klicka på knappen New, namnge det nya komprimerade arkivet och sök därefter upp den mapp med filer som skall komprimeras. Efter slutförd komprimering visas en lista med filnamn, datum samt filstorlek både före och efter komprimering. Även komprimeringsgraden i % presenteras i denna lista. Resultatet av komprimeringen varierar mellan olika typer av filer men i medeltal kräver ett komprimerat arkiv ca 50% av originalutrymmet hos filerna.

För att packa upp ett arkiv öppnar du det markerar valfria filer, klickar på knappen Extract och anger till vilken mapp filerna skall packas upp.

QuickZip fönster med komprimerat arkiv

Projektmapp med undermappar som komprimerats till ett ZIP-arkiv med QuickZip.

Du kan ladda ner WinZip med din webbläsare från adressen:

http://www.winzip.com

Programmet går att använda kostnadsfritt i en månad men sen måste du köpa en licens som kostar 30 dollar.

QuickZip kan laddas ner kostnadsfritt från adressen:

http://www.quickzip.org

StuffIt

Programmet StuffIt finns tillgängligt i snarlika varianter för Mac OS 9, Mac OS X och Windows. Programmet var från början enbart avsett för komprimering av filer med den i Macintosh dominerande SIT-metoden. I moderna versioner har StuffIt även fått understöd för ZIP-arkiv och en effektivare metod av SIT benämnd SITX som komprimerar hårdare.

StuffIt erbjuds i flera olika varianter med olika möjlighter. StuffIt Expander är ett gratis program som enbart kan packa upp arkiv. StuffIt Standard Edition kan både packa och packa upp arkiv. StuffIt Deluxe erbjuder extra kraftig komprimering via metoden sitx och kan dessutom kryptera arkiv så att de kan skickas utan risk för obehörigt intrång.

För att skapa ett komprimerat arkiv klickar du på knappen New Archive, namnger arkivet och söker upp mappen som skall komprimeras. Efter komprimeringen visas en lista med filnamn, datum samt filstorlek både före och efter komprimering. Även effekten av komprimeringen i % presenteras i denna lista. Komprimeringsgraden varierar mellan olika typer av filer men i medeltal kräver ett komprimerat arkiv ca 50% av originalutrymmet hos filerna.

För att packa upp filer i ett arkiv öppnar du det med StuffIt, markerar önskade filer, klickar på knappen UnStuff och väljer i vilken mapp filerna skall packas upp.

StuffIt Deluxe fönster med komprimerat arkiv

Projekt som komprimerats till ett arkiv med StuffIt Deluxe.

Du kan ladda ner de olika varianterna av StuffIt med din webbläsare från adressen:

http://www.stuffit.com

Programmen går att använda kostnadsfritt i en månad men sen måste du köpa licenser som för StuffIt Standard Edition kostar 50 dollar och för StuffIt Deluxe 80 dollar.

Systemtillägg

Benämningen systemtillägg avser program som startar automatiskt och utökar grundfunktionerna hos operativsystemet med användbara extra möjligheter. På marknaden finns ett stort antal systemtillägg med varierande stabilitet. I detta avsnitt beskrivs tilläggen PopChar och Default Folder som jag själv arbetat med under flera år utan problem och som jag därför kan rekommendera.

PopChar gör det lättare att komma åt specialtecken

Förutom den normala teckenuppsättningen som visas på tangentbordet finns även ett stort antal andra alternativa tecken. Om du arbetar mycket med text som innehåller specialtecken, som @, $, © m fl, finns ett tillbehörsprogram benämnt PopChar som gör det lättare att mata in tecknen.

PopChar finns tillgängligt i snarlika varianter både för Macintosh och för Windows. Programmet ligger alltid tillgängligt som en minimerad symbol och visar på kommando ett fönster med alla tillgängliga tecken i det aktuella teckensnittet. Önskat tecken sätts in vid insättningspunkten i ditt aktiva dokument genom att du klickar på tecknets symbol i fönstret. PopChar fungerar med alla grafiska program som kan hantera text.

Fönstret med tecknen kan vid behov ligga kvar på skärmen så att det går snabbare nästa gång ett specialtecken skall matas in.

PopChar Pro fönster med tillgängliga tecken

PopChar visar samtliga tillgängliga tecken i det aktuella teckensnittet.

PopChar har understöd för alla teckensnitt, både de som använder ASCII och teckensnitt med Unicode. Programmet är extra användbart vid arbete med Unicode som ju har en kraftigt utökad teckenuppsättning.

Du kan ladda ner PopChar med din webbläsare från:

http://www.ergonis.com

Programmet går att använda kostnadsfritt i en månad men sen måste du köpa en licens som kostar 30 dollar.

Default Folder för Macintosh hjälper dig navigera i mappar

Alla som arbetar med persondator vet hur tidsödande det är att navigera bland mappar i dialogrutorna för Öppna och Spara som. Detta gäller i synnerhet på en hårddisk med hög kapacitet som kan innehålla hundratals mappar i flera olika nivåer.

Situationen förbättras avsevärt med systemtillägget Default Folder som lägger till fem knappar till höger om alla dialogrutor för Öppna och Spara som. Den översta knappen används för inställning av programmet. Nästa knapp låter dig välja bland alla monterade skivor på skrivbordet.

Den tredje knappen utrustar du själv med de mappar som du ofta behöver navigera till (se bild nedan). Det går även att ange vilka mappar som dina tillämpningsprogram automatiskt skall navigera till när du sparar ett nytt dokument första gången.

Den fjärde knappen tar fram en lista över de senaste mapparna som du navigerat till. Denna lista uppdateras helt automatiskt. Om du väljer ett namn i listan navigerar datorn direkt till denna mapp.

Den femte knappen visar en lista över de mappar som är öppna på skrivbordet. Du kan navigera till en sådan mapp genom att välja namnet i listan.

Default Folder snabbare navigering i mappar

Ett klick på symbolen hjärta tar fram en lista med de personliga mappar hos Default Folder som du själv lagt till för att kunna navigera snabbare till.

Jag har själv arbetat med Default Folder under flera år och måste medge att programmet är mycket vanebildande. När man tvingas använda en dator som saknar programmet går arbetet märkbart långsammare! Default Folder fungerar i alla mina grafiska tillämpningsprogram och har aldrig orsakat konflikter med några andra systemtillägg. Programmet uppdateras regelbundet så fort det kommer nya systemversioner till Macintosh.

Default Folder kan laddas ner från webbplatsen:

http://www.stclairsoft.com

Programmet kan provas kostnadsfritt i 30 dagar men sen måste du köpa en licens som kostar 35 dollar.

Program som hanterar teckensnitt

På marknaden finns i dag tiotusentals olika teckensnitt tillgängliga. Förutom de som följer med operativsystemet levereras många tillämpningsprogram med extra teckensnitt som installeras automatiskt. De allra flesta datorer innehåller därför hundratals olika teckensnitt där enbart ett fåtal kommer till användning i det dagliga arbetet.

Nackdelen med att ha stora mängder teckensnitt installerade i datorn är att de förbrukar minne och tar onödig kraft vid igångsättning av tillämpningsprogram. Dessutom blir det betydligt svårare att välja önskat teckensnitt när man tvingas rulla i ändlösa menyer hos tillämpningsprogram.

Situationen förbättras avsevärt om du använder något tillbehörsprogram som bekvämt låter dig aktivera och stänga av teckensnitt vid behov. Sådana program har dessutom hjälpmedel som låter dig skapa namngivna samlingar (uppsättningar) av teckensnitt för bekvämare hantering. Vid behov går det även att kontrollera och ta bort teckensnitt som är skadade så att de inte ställer till problem vid utskrift.

De vanligaste programmen för hantering av teckensnitt är Typsnittsbok som ingår i operativsystemet Mac OS X och Suitcase som finns i snarlika varianter för Mac OS X och Windows.

Typsnittsbok

Typsnittsbok från Apple är ett kraftfullt men ändå lättanvänt redskap för att hantera teckensnitt i Mac OS X. Bland programmets viktigaste egenskaper kan nämnas:

 • Typsnittsbok ingår kostnadsfritt i Mac OS X från och med version 10.3 (Panther)
 • Programmet visar automatiskt alla installerade teckensnitt på datorn i ett listfönster och låter dig aktivera och stänga av teckensnitt fast de ligger kvar i sina ursprungliga mappar. De teckensnitt som är avstängda identifieras via texten Av till vänster om namnet.
 • Du kan även lägga till nya teckensnitt genom att klicka på den högra plussymbolen och navigera till önskad mapp. Programmet kopierar då nödvändiga teckensnittsfiler till lämplig mapp hos systemet och kontrollerar samtidigt att teckensnitten är felfria och kompletta. PostScript-teckensnitt kan enbart installeras om både skärmteckensnittet och samhörande PostScript-teckensnitt finns tillgängligt i samma mapp.
 • Typsnittsbok låter dig skapa egna namngivna samlingar med personliga urval av teckensnitt som bekvämt aktiveras och stängs av via ett gemensamt kommando.
 • Eftersom Mac OS X låter dig installera teckensnitt i flera olika mappar finns risk att samma teckensnitt installeras på mer än en plats. Mer information om var teckensnitt kan vara installerade hos Mac OS X hittar du här. Typsnittsbok har en användbar funktion som presenterar sådana dubbletter via en punkt till höger om namnet. För att ta bort dubbletter markerar du den ena i listan och väljer kommandot Redigera-Lös duplikat.
 • Typsnittsbok kan Kontrollera teckensnitt och ge varning om teckensnitten är skadade eller installerade på fel sätt i datorn.
 • Den nyaste versionen av programmet, som följer med Mac OS X 10.5 (Leopard), kan aktivera teckensnitt automatiskt när du öppnar dokument som behöver dem.

Typsnittsbok fönster med uppsättningar

Typsnittsbok gör det lätt att aktivera och stänga av hela uppsättningar med teckensnitt.

 • När du skall lämna över filer till andra datorer är det viktigt att den mottagande datorn har tillgång till de använda teckensnitten. Typsnittsbok har ett kommando Arkiv-Exportera typsnitt som kopierar alla nödvändiga filer till en valfri mapp i datorn. Detta kommando är särskilt användbart med PostSript-teckensnitt eftersom de ju består av ett par av filer där enbart skärmvarianten syns i programmen.
 • Slutligen går det att granska och skriva ut valda delar eller hela uppsättningen med tecken i ett teckensnitt.

De allra flesta användare klarar sig bra med Typsnittsbok men arbetsgrupper som arbetar professionellt med InDesign eller Quark XPress kan öka sin produktivitet med mer avancerade redskap som Suitcase Fusion.

Suitcase

Suitcase Windows erbjuder ungefär samma möjligheter som det ovan beskrivna programmet Typsnittsbok. För att Suitcase skall kunna hantera datorns teckensnitt måste de först avinstalleras från mappen Fonts (Teckensnitt i Mac OS 9) och placeras i valfri annan mapp.

Bland de viktigaste funktionerna hos Suitcase kan nämnas:

 • Teckensnitt kan aktiveras eller stängas av via ett listfönster hos programmet. Du måste en gång för alla lägga till de teckensnitt som manuellt avinstallerats från operativsystemet genom att klicka på knappen Add. De teckensnitt som är aktiva indikeras via en grå ring till vänster om namnet. Teckensnitt som hanteras av operativsystemet har istället ett W bredvid namnet.
 • Du kan skapa egna Font Sets med personliga urval av teckensnitt som bekvämt aktiveras och stängs av via ett gemensamt kommando.
 • Teckensnitt kan aktiveras tillfälligt under det pågående arbetspasset när man arbetar med projekt som kommer från andra datorer. Härigenom undviker man att de tar plats i minnet vid andra arbetspass.
 • Programmet varnar dig om du har dubbla uppsättningar av samma teckensnitt aktiva.
 • I arbetsgrupper är det möjligt att göra teckensnitt gemensamt tillgängliga via en central programvara benämnd Suicase Server. Varje användare kan då via Suitcase välja vilka teckensnitt som skall aktiveras från denna server.
Suitcase för Windows aktivera teckensnitt
Suitcase låter dig aktivera eller stänga av enskilda teckensnitt eller hela Font Sets via klickningar på de båda knapparna med lampor.

Suitcase levereras med ett extra program benämnt FontDoctor som används för att organisera, undersöka och vid behov reparera skadade teckensnitt. Programmet söker efter ID-konflikter mellan teckensnitt och åtgärdar dem. FontDoctor för Macintosh kan dessutom konvertera TrueType-teckensnitt så att samma filer går att använda både på Macintosh och Windows.

FontDoctor varning ID-konflikt

FontDoctor har hittat teckensnitt som har samma ID-nummer som andra vilket
kan ge upphov till svårlösta problem vid utskrift.

Suitcase Fusion för Mac OS X har förutom de grundläggande funktionerna hos Suitcase även följande möjligheter:

 • Teckensnitt undersöks före installation och programmet varnar för ev skadade eller saknade filer.
 • Det är möjligt att aktivera teckensnitt automatiskt om de är avstängda när dokument öppnas. Denna funktion fungerar med Illustrator, InDesign och Quark XPress.
 • Teckensnitt kan exporteras till mappar organiserade efter familjer så att de bekvämt kan överföras till andra datorer eller till tryckeriet.

Suitcase Fusion fönster med kraftfulla funktioner

Suitcase Fusion har flera kraftfulla funktioner för hantering av teckensnitt.

Samtliga varianter av Suitcase kan laddas ner från webbplatsen:

http://www.extensis.com

Programmen går att prova kostnadsfritt i 30 dagar och därefter kostar licenser 80 dollar för Suitcase Windows och 100 dollar för Suitcase Fusion till Mac OS X.

© 2011 www.programsupport.se