ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Problemlösning filformat för bilder

Problemlösning till filformat för bilder

På marknaden finns ett stort antal olika filformat för bilder med vitt skilda egenskaper och användningsområden. För att få bra kvalitet och undvika problem med bildfiler är det viktigt att du väljer det filformat som passar bäst för din slutprodukt vilken kan vara webben, presentationer, egna utskrifter eller trycksaker. Valet av filformat för bilder påverkas även av vilka tillämpningsprogram som du arbetar med.

I denna avdelning av ProgramSupport finns lösningar till de nedan uppräknade problemen. Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen med Användartips för de vanligaste grafiska programmen.

Vad är det för skillnad på objektbilder och punktbilder?

Påverkar valet av bildfilsformat kvaliteten?

Vilka filformat är bäst för objektbilder?

Vilka filformat är bäst för punktbilder?

Vilka bildfilsformat fungerar bäst med Office-program?

Vilka bildfilsformat fungerar bäst med Adobes program?

Går det att använda PDF som filformat för bilder?

Varför tar vissa bildfilsformat så stor plats?

Varför öppnar mina bilder sig i fel program?

Visa miniatyrer av bilder i dialogrutor

Varför går det inte alltid att se EPS-bilder på skärmen?

Vilka program kan öppna EPS-bilder?

Håll ordning på dina digitala bilder med Adobe Bridge

Efterbehandla en hel grupp av fotografier samtidigt med Adobe Bridge

Hur kan man ändra namn på bilder från digitalkameror automatiskt?

Hitta dina bilder via nyckelord i Bridge

Varför förlorar mina bilder sin genomskinlighet?

Vilken upplösning krävs för bra kvalitet hos punktbilder?

Vilka regler gäller för bilder på webben?

Vad är det för skillnad på objektbilder och punktbilder?

Digitala bilder kan antingen vara objektuppbyggda eller punktuppbyggda. Punktbilder och objektbilder har vitt skilda egenskaper beträffande kvalitet, skalbarhet utrymmesbehov, färghantering m m.

Objektbilder byggs upp med matematiska formler som beskriver linjer, bågar, frihandskonturer och text. Varje objekt kan hanteras oberoende av andra objekt vilket gör det möjligt att stapla objekt ovanpå varandra utan att underliggande objekt förstörs. Utmärkande för objektbilder är att de kan skalas om med bibehållen kvalitet och att de kräver relativt lite minnesutrymme.

Som exempel på några vanliga program för framtagning av objektbilder kan nämnas CorelDraw, Illustrator och Visio. Även Office-programmen har grundläggande funktioner för framtagning av objektbilder.

Punktbilder eller rasterbilder som de också kallas har en fastställd upplösning som oftast mäts i dpi (punkter per tum). Benämningen rasterbild är tyvärr något missvisande eftersom bildfilen i sig själv normalt inte har något raster utan detta skapas först vid utskriften. Bildkvaliteten och även filstorleken påverkas i hög grad av punktbilders upplösning. Filstorleken växer kvadratiskt med upplösningen.

Bilder för presentation på bildskärm behöver inte högre upplösning än ca 96 dpi medan bilder för tryck kräver ca 300 dpi. Minnesbehovet växer kvadratisk med upplösningen vilket innebär att högupplösta punktbilder kan kräva flera tiotals MB lagringsutrymme.

Punktbilder tas normalt fram via inläsning i en skanner eller med en digital kamera och efterbehandlas därefter i bildbehandlingsprogram som Photoshop eller Paint Shop Pro. Punktbilder kan antingen vara av typen streckbilder eller av typen halvtonsbilder som innehåller flera färger eller gråskala.

Den skarpa gräns som tidigare funnits mellan program för objektgrafik å ena sidan och bildbehandlingsprogram för arbete med punktbilder å andra sidan har efterhand tunnats ut allt mer. Moderna versioner av CorelDraw och Illustrator har numera funktioner för hantering av punktbilder samtidigt som Photoshop efterhand även fått verktyg för att skapa och hantera objektgrafik.

De viktigaste egenskaperna hos objekt- och punktbilder sammanfattas i nedanstående tabell:

Egenskaper
Objektbilder
Streckbilder
Halvtonsbilder

Kan skalas om med bra kvalitet

Ja

Ej förstoring

Ej förstoring

Kvaliteten bestäms vid framtagning/utskrift

Utskrift

Framtagning

Framtagning

Filstorleken bestäms av

Antal objekt

Växer kvadratiskt med bildytan och dpi

Växer kvadratiskt med bildytan och dpi men ökar även med bitdjupet

Färgläggs via

PMS, CMYK

Saknar färg

CMYK

Kräver raster vid utskrift/tryck

Om motivet har färgtoner

Nej

Ja

Lagras oftast i filformat

EPS, WMF

TIF

TIF, JPG

Jämförelse mellan objektbilder och punktbilder.

Påverkar valet av bildfilsformat kvaliteten?

De flesta bildprogram använder var sitt privat filformat för att lagra bilder på hårddisken. Filformatet är en uppsättning regler för hur den binära informationen skall hanteras.

För att det skall bli möjligt att flytta bilder mellan olika program har programleverantörerna enats om ett antal standardiserade filformat för bilder, som kan hanteras av de flesta program. För att ta in bilder i standardformat väljer du normalt något av kommandona Importera, Infoga eller Montera. När du bestämmer dig för en viss uppsättning av tillämpningsprogram är det därför mycket viktigt att du tar hänsyn till vilka standardiserade filformat för bilder som programmen har understöd för och ger bra resultat med.

I de flesta bildprogram är det enbart programmets privata filformat som har understöd för alla de egenskaper som kan läggas in i bilder. Om du lagrar bilder i något annat standardiserat filformat så går tyvärr ofta vissa detaljer förlorade, t ex flera lager och genomskinliga områden. Å andra sidan så är det ytterst få tillämpningsprogram som låter dig montera bilder sparade i andra programs privata filformat.

Valet av filformat blir därför ofta en kompromiss mellan kraven på kvalitet och vad som är tekniskt möjligt med en viss kombination av datorplattform, tillämpningsprogram och skrivare. Vid kvalificerat arbete är det helt nödvändigt att ha överblick över de vanligaste filformatens för- och nackdelar.

I många fall tvingas man tyvärr lagra dubbla uppsättningar av bilder, både i det aktuella tillämpningsprogrammets eget privata filformat och i något standardiserat filformat som kan användas i andra program.

Vilka filformat är bäst för objektbilder?

Objektbilder byggs upp av ett stort antal geometriska former, t ex linjer, bågar, ovaler och rektanglar som representeras via var sin matematisk formel i bildfilen. Oberoende av filformat så går det därför alltid att skala om objektbilder med bibehållen kvalitet.

Kvaliteten hos objektbilder påverkas i viss mån av filformatet men bestäms framför allt av skrivaren upplösning och rastertäthet. Jämfört med punktbilder så kräver de flesta objektbilder relativt lite utrymme på hårddisken. Dock ökar filstorleken med antalet objekt vilket i sin tur bestäms av bildens komplexitet. Frihandskonturer och toningar i bilder kan ge upphov till mycket stora bildfiler.

De vanligaste filformaten för objektbilder är PICT i Macintosh, WMF och EMF i Windows samt EPS som används med båda datorplattformarna. Formatens egenskaper sammanfattas i nedanstående tabell:

Filformat
Användning
Suffix
Egenskaper

PICT

Används mest till elektroniska presentationer.

PCT

Standard för objektbilder i Mac. Kan även lagra punktbilder. Har begränsad noggrannhet vid positionering av objekt. Hanterar enbart RGB.

WMF

Lämpar sig bäst för Office-programmen och vid utskrift på PCL-skrivare.

WMF

Standard för objektbilder i Windows. Har sämre bildkvalitet än EPS. Vissa egenskaper som pilar, tunna linjer och toningar kan gå förlorade. Hanterar enbart RGB.

EMF

Lämpar sig bäst för Office-programmen och vid utskrift på PCL-skrivare.

EMF

Vidareutvecklad variant av WMF som har högre bildkvalitet. Fungerar enbart med moderna programversioner. Hanterar enbart RGB.

EPS

Trycksaker som tas fram med InDesign, PageMaker, FrameMaker och Quark XPress.

EPS

Etablerad standard för objektbilder med hög kvalitet. Utrymmeskrävande filer. Den förenklade skärmbilden är olika i Mac och Windows. Kräver PostScript-skrivare för utskrift.

Egenskaper hos filformat för objektbilder.

Vilka filformat är bäst för punktbilder?

På marknaden finns ett stort antal filformat för punktbilder. Tabellen nedan sammanfattar viktiga egenskaper för några vanliga filformat. Vissa av filformaten har allvarliga begränsningar och i de flesta fall ger därför TIF, JPEG och GIF bäst resultat för sina resp användningsområden.

Filformat
Användning
Suffix
Egenskaper

MacPaint

Streckbilder i Mac

PNT

Äldre standard i Mac. Enbart för s/v bilder i 72 dpi.

PCX

Punktbilder i Windows

PCX

Äldre standard i PC. Olämpligt för 24-bitars färgbilder.

BMP

Skärmbilder i Windows

BMP

Understöds av flera Windows-program. Olämpligt för 24-bitars färgbilder.

PICT

Skärmbilder i Mac

PCT

Etablerad standard i Mac. Används även för objektbilder. Kan ge problem vid utskrift.

JPEG

Fotografier i digitalkameror och bilder på webben

JPG

Bilder komprimeras ända ner till 5–10% av originalets filstorlek genom att vissa detaljer utelämnas. Bilder kan flyttas mellan datorplattformar.

GIF

Streckbilder på webben

GIF

Kraftig komprimering av 8-bitars bilder. Klarar maximalt 256 färger.

PNG

Fotografier på webben

PNG

Erbjuder de bästa egenskaperna hos både JPEG och GIF i ett och samma filformat men fungerar enbart med de nyaste webbläsarna. Hanterar enbart RGB.

TIF

Punktgrafik för tryck

TIF

Etablerad standard för punktbilder. Bilder kan flyttas mellan datorplattformar.

Egenskaper hos filformat för punktbilder.

Vilka bildfilsformat fungerar bäst med Office-program?

I en ideal värld borde alla tillämpningsprogram hantera alla filformat lika bra, oberoende av vilka program som skapar och öppnar filerna. Eftersom de flesta ordbehandlings- och layoutprogram i reklam och handböcker påstås ha understöd för praktiskt taget alla kända bildfilsformat så är det många som tror att man kan välja filformat helt och hållet efter egna önskemål.

Verkligheten är tyvärr en helt annan och det gäller därför att känna till vilka filformat för bilder som fungerar bäst med din egen kombination av tillämpningsprogram och kringutrustning.

Den stora majoriteten av alla datoranvändare arbetar med Windows samt Office-program och skriver ut på PCL-skrivare. För denna kategori lämpar sig utan tvekan WMF-formatet bäst för objektbilder. Erfarenheten visar att CorelDraw producerar WMF-bilder med högre kvalitet än FreeHand och i synnerhet Illustrator som har problem med WMF.

Office-programmen är relativt toleranta när det gäller val av bildfilsformat för punktbilder. Eftersom man normalt inte använder Word för framtagning av trycksaker så räcker kvaliteten hos JPEG-bilder mer än väl vilket innebär att man sällan behöver använda TIF-bilder i Word. JPEG fungerar dessutom väl i PowerPoint, särskilt för elektroniska presentationer.

Vilka bildfilsformat fungerar bäst med Adobes program?

Många som arbetar i grafiska branschen har Macintosh, men allt oftare även Windows 2000/XP/Vista. Arbetet utförs ofta med program från flera olika leverantörer som Adobe, Corel, Macromedia, Microsoft och Quark. Dessa användare skriver oftast ut på PostScript-skrivare. Naturligtvis innebär den komplexa programmiljön att det blir svårare att hitta ett filformat för bilder som tillfredsställer alla behov och krav. I de flesta fall har man dock valt EPS som trots alla problem och begränsningar ger det bästa slutresultatet.

Men hur gör man då när de båda lägren möts i form av bildfiler som cirkulerar mellan de ”grafiska proffsen” och amatörerna? Allt fler företag använder i detta sammanhang CorelDraw som en brygga mellan WMF och EPS. Detta program kan importera i stort sett alla bildfilsformat som förekommer på marknaden, även redigerbara EPS-filer från Illustrator eller FreeHand, och exportera dem som WMF-filer med bästa tänkbara kvalitet. Naturligtvis går det även att omvandla WMF-filer till redigerbara EPS-filer som därmed kan användas i en PostScript-miljö med både Macintosh och Windows.

Vid arbete med trycksaker är TIF normalt ett säkrare kort än JPEG eftersom punktbilderna då inte riskerar att försämras av komprimeringen.

Går det att använda PDF som filformat för bilder?

PDF-filer kan skapas från de flesta grafiska program antingen med Acrobat Distiller eller via inbyggda funktioner i resp program. Vid framtagning av PDF-filer går det att bestämma kvaliteten för punktbilder, vilket i hög grad påverkar filstorleken. PDF-filer med objektgrafik bibehåller alltid full kvalitet samtidigt som filstorleken kan reduceras till ca hälften. PDF-filer kan dessutom förses med olika typer av åtkomstskydd, vilket underlättar för företag som säljer bilder kommersiellt.

Allt fler grafiska program, med undantag av Office-programmen, har efterhand fått understöd för att importera eller montera PDF-filer. Layoutprogrammet InDesign hanterar PDF-bilder på samma sätt som andra bildfilsformat vilket gör PDF till ett intressant val med detta program.

PDF kan även användas för att undvika problem vid utskrift av dokument med EPS-bilder. Om du omvandlar dokument med EPS-bilder till PDF-filer så går det att få betydligt bättre bildkvalitet vid utskrift på skrivare som saknar PostScript. PDF-filer kan dessutom flyttas mellan olika datorplattformar utan att den förenklade skärmbilden går förlorad.

Varför tar vissa bildfilsformat så stor plats?

Alla bildfilsformat har var sina egna metoder och regler för att beskriva utseendet hos bilder. Detta kan närmast jämföras med olika länders språk som har ytterst varierande utrymmesbehov. Jämför t ex en kinesisk text med motsvarande svensk text som kräver mångdubbelt större utrymme.

Förutom regelverket hos filformatet så påverkas utrymmesbehovet även av kvaliteten och noggrannheten hos bildinformationen. Filformatet WMF har betydligt sämre noggrannhet än EPS vilket innebär att WMF-filer kan lagras i mycket kompaktare form.

Utrymmesbehovet för objektbilder är normalt mycket mindre än för punktuppbyggda bilder eftersom de förra lagrar bildinformationen som formler.

Hos vissa filformat som TIF, JPEG och PDF komprimeras informationen kraftigt vilket naturligtvis minskar filstorleken. Komprimeringen hos JPEG resulterar dessvärre i att små detaljer går förlorade permanent.

Hos filformaten för punktbilder kan man välja hur många binära bitar som skall användas för varje pixel (bitdjupet). Färgfotografier med 24 bitar per pixel lagrade i TIF tar enormt mycket större plats än motsvarande bild lagrad i GIF som enbart använder en palett med 256 tillgängliga färger.

När EPS-formatet används för punktbilder inkluderas förutom den högupplösta bilden även en lågupplöst skrämbild som naturligtvis leder till ökad filstorlek.

Varför öppnar mina bilder sig i fel program?

Alla datafiler har förutom sitt filnamn även ett avslutande suffix (extension) som anger vilken typ av fil det handlar om (doc, tif, eps m fl). Detta suffix är normalt dolt i moderna versioner av Windows men kan på begäran av användaren presenteras bredvid filnamnet.

Den viktigaste funktionen hos suffixet är att identifiera filerna så att datorn vet vilket tillämpningsprogram som skall användas när du dubbelklickar filen. Sammankopplingen mellan suffix och tillämpningsprogram (benämns ofta association) sker automatiskt i samband med installation av programmen men kan även ändras manuellt i efterhand.

Många moderna tillämpningsprogram kan hantera ett stort antal olika filtyper som de därmed "tar över" vid installation. Detta kan i värsta fall leda till att dina datafiler öppnar sig i "fel program". Exempel på sådana "giriga program" är Windows MediaPlayer, PaintShop Pro, CorelDraw och Photoshop.

Ändra association i Windows

För att själv bestämma vilket program som öppnar en viss filtyp markerar du en sådan fil, högerklickar den och väljer Egenskaper. I dialogrutan som då kommer upp klickar du på knappen Ändra som tar upp ännu en dialogruta. I denna dialogruta söker du upp önskat program, markerar det i listan och bekräftar med OK. Den aktuella filtypen ändrar då utseende och kommer i fortsättningen att öppnas med det valda programmet.

Ändra association i Windows


Ändra association i Mac OS X

För att ändra association hos Mac OS X markerar du en bildfil av den aktuella typen och väljer Arkiv-Visa Info. I dialogrutan som då visas viker du upp alternativet Öppna med genom att klicka på triangeln bredvid. Sök upp önskat program i listan och bekräfta genom att klicka på knappen Ändra alla. Den aktuella filtypen ändrar då utseende och kommer i fortsättningen att öppnas med det valda programmet.

Ändra association i Mac OS X

Visa miniatyrer av bilder i dialogrutor

När du skall montera, importera eller infoga bilder i dokument är det mycket användbart om du kan studera miniatyrer av bilderna redan i de dialogrutor som visar innehållet i aktuell mapp med bilder. Denna funktion finns inbyggd i vissa tillämpningar som InDesign, Quark XPress och Photoshop men kan även fås i andra program om du väljer nedanstående inställning i fildialogen hos Windows.

Så här slår du på visningen av bildminiatyrer i fildialogen hos Windows.

Funktionen med visning av miniatyrer fungerar i de allra flesta tillämpningsprogram i Windows som PageMaker, FrameMaker, Word, PowerPoint, Illustrator, CorelDraw, Visio m fl.

Även hos InDesign, Quark XPress och Photoshop kan det vara användbart att slå på visningen av bildminiatyrer eftersom du då får överblick över flera bilder samtidigt.

Varför går det inte alltid att se EPS-bilder på skärmen?

En EPS-fil består av två delar, dels själva bildbeskrivningen i PostScript som skickas direkt till skrivaren och dels en förenklad skärmbild som används för att visa bilden på skärmen när den monteras i andra program. Den förenklade skärmbilden är normalt i PICT-format på Macintosh medan Windows-program använder antingen WMF- eller TIF-format.

Om du flyttar EPS-bilder mellan Macintosh och Windows så presenteras de i vissa tillämpningsprogram bara som en tom ruta på skärmen. Liknande problem uppstår om bilder skrivs ut på enkla skrivare då i bästa fall enbart den förenklade skärmbilden kommer med. EPS-bilder kräver PostScript-skrivare för att skrivas ut med bra kvalitet. Eftersom vissa tillämpningsprogram skapar egna varianter av förenklad skärmbild kan det även uppstå problem när EPS-bilder flyttas mellan tillämpningar i Windows.

Illustrationsprogrammen Illustrator och CorelDraw kan skapa förenklad skärmbild både för Macintosh och för Windows vilket underlättar utbyte av bilder mellan datorplattformar. Med programmet Transverter Pro http://www.techpool.com, som finns i varianter både för Macintosh och för Windows, går det att öppna PDF-, PostScript- eller EPS-filer och skapa eller omvandla den förenklade skärmbilden för användning antingen i Macintosh eller Windows.

Vilka program kan öppna EPS-bilder?

I de flesta företag är det enbart ett fåtal personer som har tillgång till programmen Illustrator, FreeHand eller CorelDraw för att ta fram illustrationer, symboler och logotyper som ofta lagras i EPS-format. Många andra som enbart arbetar med Office-programmen har då behov av att kunna öppna och ev även spara om EPS-bilderna i andra filformat. Filformatet EPS (Encapsulated PostScript) används mest för att lagra skalbara objektbilder men kan även lagra färgseparerade fotografier. Vilken typ av information en EPS-fil innehåller går inte att avgöra förrän den öppnas i ett lämpligt program som kan hantera informationen.

Moderna versioner av Adobe Acrobat (ej Adobe Reader) kan öppna de flesta typer av EPS-bilder och spara om dem i andra filformat. Om EPS-filen innehåller objektinformation kan du även utföra enklare redigering som att ta bort eller flytta objekt men det går tyvärr inte att skala om objekt eller skapa helt nya objekt. Efter slutförd redigering kan du spara om filen antingen objektuppbyggd i filformaten PDF alt EPS eller punktuppbyggd i filformaten TIFF alt JPEG.

Om du arbetar med Mac OS X kan även programmet Förhandsvisning användas för att öppna EPS-bilder, utföra enklare redigering och spara om bilderna i andra filformat som PDF, JPEG, TIF, GIF, PICT m fl. Mer information om Förhandsvisning hittar du här.

Omvandla bilder till andra filformat med Förhandsvisning

Förhandsvisning är en virtuos på att spara om bilder i olika filformat.

Du kan också använda Photoshop för att öppna objektuppbyggda EPS-bilder och rastrera dem till motsvarande punktuppbyggda bilder med relativt hög upplösning (200-300 dpi). Detta beskrivs utförligare här. Om sådana bilder sparas i JPEG-format med måttlig komprimering (reglaget till höger om mitten) så kan de användas även i trycksaker med höga krav på bildkvalitet.

Håll ordning på dina digitala bilder med Adobe Bridge

Programmet Adobe Bridge som ingår i Adobe Creative Suite är en riktig doldis som väldigt få användare fått upp ögonen för. Bridge har en stor mängd användbara funktioner som kan underlätta hanteringen av dina digitala bilder. Bridge CS4 har dessutom fått avsevärt förbättrade prestanda jämfört med tidigare versioner, både vid öppning av programmet och vid bläddring i mappar.

Få överblick över bilder

Adobe Bridge kan presentera miniatyrer av bilder och andra filer från Adobes program. Du väljer vilken mapp som skall presenteras genom att navigera i fönstret Mappar eller genom att klicka på sökvägen som visas i verktygsfältet ovanför fönstren för bildvisning.

Bridge erbjuder flera alternativa arbetsytor som presenterar olika typer av information för de valda bilderna. Du växlar bekvämt mellan arbetsytor genom att klicka på deras namn i verktygsfältet. Programmet är förinställt för att använda arbetsytan Grundläggande vilken beskrivs i fortsättningen.

Med arbetsytan Grundläggande visas fem olika fönster på skärmen. Längst till vänster kan du välja mellan Favoriter eller Mappar och mellan Filter eller Samlingar. I mitten visas miniatyrerna i fönstret Innehåll. Uppe till höger i fönstret Förhandsgranska visas en förstorad vy av de bilder du markerat i Innehåll. Nere till höger väljer du att visa antingen Metadata eller Nyckelord.

Du kan anpassa storleken hos de olika fönstren efter dina egna önskemål genom att dra i de grå gränslinjerna. Storleken hos miniatyrerna i fönstret Innehåll justerar du genom att dra i reglaget under fönstret.

Adobe Bridge CS4 med arbetsytan Grundläggande aktiv. Bilderna i mappen Höst visas som miniatyrer i fönstret Innehåll. Den markerade miniatyren visas dessutom förstorad i fönstret Förhandsgranska medan kameradata presenteras i fönstret Metadata.

Bridge visar Metadata hos bilder från digitalkameror som t ex eponeringstid, bländare, brännvidd m m. Du kan även kategorisera bilder via Nyckelord, vilka gör det möjligt att selektera ut grupper av bilder via panelen Filter.

Programmet har dessutom en lupp som kan förstora valfri del av bilden i fönstret Förhandsgranska uppe till höger. Denna aktiveras genom att du klickar på önskad plats i fönstret.

Håll reda på bilder via Samlingar

Bridge 4 erbjuder en ny funktion, benämnd Samlingar, som hjälper dig att kategorisera och hålla reda på bilder. Allt arbete med samlingar utförs via fönstret med detta namn.

För att skapa en samling markerar du ett antal bilder med samhörande egenskaper och klickar på knappen Ny samling. I dialogrutan som då öppnas anger du därefter önskat namn på samlingen. Den nya samlingen visas då som en symbol i fönstret Samlingar. Du kan även lägga till bilder från andra mappar genom att dra dem till samlingssymbolen. En alternativ metod för att skapa en samling är via knappen Ny smart samling som låter dig söka efter och kategorisera bilder via ett stort antal kriterier.

Om du markerar en samlingssymbol visas enbart de bilder som har tilldelats denna kategori. Detta erbjuder en elegant metod för att snabbt ta fram önskade urval bland stora mängder bilder.

Samlingar låter dig kategorisera bilder via gemensamma begrepp som Blommor ovan.
Innehåll bildfilsformat

Efterbehandla en hel grupp av fotografier samtidigt med Adobe Bridge

I många sammanhang behöver man utföra snarlika korrigeringar av flera fotografier som exponerats vid samma tillfälle eller under likartade belysningsförhållanden. Arbetet underlättas avsevärt av programmet Adobe Bridge som låter dig efterbehandla flera bilder samtidigt.

Börja med att markera alla de berörda bilderna i bläddringsfönstret (fönstret Innehåll) hos Bridge. För att markera valfria bilder håller du ner tangenten Ctrl (Kommando i Mac) och klickar på bild efter bild. För att detta skall fungera måste bilderna finnas tillgängliga i samma mapp vilket oftast är fallet när de exponerats vid samma tillfälle.

Välj därefter kommandot Arkiv-Öppna i Camera Raw vilket resulterar i att samtliga de markerade bilderna öppnas i programmet Camera Raw. Fönstret hos Camera Raw visar alla bilderna som miniatyrer till vänster och den första bilden förstorad i mitten av fönstret. Till höger i fönstret finns ett antal reglage med vars hjälp du kan korrigera färgtemperatur, exponering, kontrast mm.

Markera nu på nytt minatyerna i listan till vänster och utför önskade korrigeringar med reglagen till höger. Du kan studera resultatet för den bild som visas förstorad i mitten av fönstret. För att korrigera underexponerade bilder rekommenderas reglaget Fyllnadsljus. För korrigering av färgfel används med fördel reglaget Temperatur.

Exempel på användning av Camera Raw i Bridge för samtidig efterbehandling av
flera bilder tagna vid samma tillfälle och under likartade belysningsförhållanden.

För att slutligen bekräfta att du vill korrigera och spara kopior av samtliga markerade bilder klickar du på knappen Spara bilder. I dialogrutan Alternativ för spara väljer du var bilderna skall sparas, hur de skall namnges samt vilket filformat som skall användas. Du kan läsa mer om automatisk namnändring av bilder här.

De korrigerade bilderna sparas här i en ny mapp med bibehållna filnamn och i filformatet TIF.

Bridge CS2 kan enbart öppna RAW-bilder i Camera Raw, vilket utesluter JPEG-bilder från enklare digitalkameror. Bäst är därför att använd Bridge CS3 eller CS4 som även kan hantera filformaten JPEG och TIF.

Innehåll bildfilsformat

Hur kan man ändra namn på bilder från digitalkameror automatiskt?

Digitalkameror namnger automatiskt bilder via ett kryptiskt system som lämnar mycket övrigt att önska för identifikation av bilderna. När bilder kopieras över från minneskorten till datorns hårddisk är det därför mycket lämpligt att ändra filnamnen till texter som bättre beskriver och kategoriserar bilderna.

Digitalkamerors namngivning av bildfiler tillför ingen användbar information!

På marknaden finns flera programhjälpmedel som kan användas för att automatiskt ändra filnamnen hos en hel grupp av bilder. Förutom de program som levereras med resp kameramodell går det även att använda programmen Adobe Bridge, Apple Aperture, Apple iPhoto, Adobe Lightroom m fl. Adobe Bridge levereras tillsammans med programpaketen Adobe CS2 och CS3 och är därför vanligast av de ovan nämnda programmen.

Bridge låter dig överföra och namnändra en hel grupp av bilder från ett minneskort till datorns hårddisk via ett enda gemensamt kommando. Denna funktion startas genom att du först navigerar till önskad mapp hos minneskortet i fönstret Mappar, markerar önskade bilder och väljer kommandot Verktyg-döp om i grupp vilket tar fram en dialogruta med detta namn.

Hos dialogrutan Döp om i grupp kan du i området Målmapp välja mellan tre olika alternativ för hantering av bilder:

• Byt namn i samma mapp

• Flytta till annan mapp

• Kopiera till annan mapp

Om du väljer något av de två sista alternativen måste du även Bläddra... till önskad mapp där bilderna skall flyttas/kopieras.

Om du väljer att namnändra bilderna så krävs dessutom att du anger önskade alternativ i området Nya filnamn. Det går bra att kombinera en fast angiven Text med ett variabelt Ordningstal, Ordningsbokstav, Datum och tid mm. Vid behov kan du även utöka textinformationen till fler än två begrepp via ett klick på plustecknet till höger.

Längst ner i dialogrutans område Förhandsgranska visas ett exempel på Första nya filnamn som Bridge skapar vid flyttning/kopiering.

När du är klar med alla inställningar startas hanteringen av de valda filerna via knappen Byt namn uppe till höger i dialogrutan.

Så här ställer du in Adobe Bridge för kopiering och namnändring av flera bilder från ett minneskort.

Hitta dina bilder via nyckelord i Bridge

Adobe Bridge är ett av de mest underskattade grafiska programmen. Orsaken till detta är att Adobe inte marknadsfört programmet ordentligt utan enbart lagt med det tillsammans med sina CS-paket. Programmet har massor med användbara funktioner för hantering av bildfiler.

Den här gången skall vi studera hur du kan lägga till nyckelord (text) till dina bilder så att det går lättare att söka upp önskade bilder i stora bildsamlingar.

Ett nyckelord är valfri text som lagras i ett förberett utrymme hos bildfilen. Glädjande nog har de flesta programtillverkare enats om en gemensam standard för nyckelord. Förutom nyckelord medger standarden även att man lagrar information om fotografen, plats för fotografering, kameradata mm.

Standarden gör det möjligt att föra över bilder från ett program till ett annat med nyckelorden mm bibehållna. Om du i framtiden växer ur Bridge går det därför bra att uppgradera till mer avancerade program som Lightroom, Portfolio eller Cumulus.

Den enklaste metoden för att lägga till nyckelord med Bridge är via panelen Nyckelord som du tar fram via kommandot Fönster-Panelen Nyckelord. Denna innehåller ev ett antal generella nyckelord som man tyvärr sällan har någon nytta av. Börja därför med att rensa panelen. Panelen har en meny uppe i högerhörnet med kommandon för att skapa nya, namnändra och ta bort befintliga nyckelord. Om du har många nyckelord kan det vara lämpligt att skapa Undernyckelord vilket gör det möjligt att vika ihop en hel kategori via ett klick på triangeln bredvid huvudnyckelordet.

För att tilldela en bild ett nyckelord markerar du bildminiatyren och klickar i rutan bredvid önskat nyckelord. Detta symboliseras via en bock som är påslagen så länge bildminiatyren är markerad. Du skall inte ge något kommando för att spara nyckelordet i bildfilen utan detta utförs autmatiskt av Bridge när du bockar för nyckelordet.

Paneln Nyckelord har här utrustats med ett antal egna sådana. Lägg märke till att bilder kan ha flera tilldelade nyckelord. Om ett nyckelord visas med kursiv stil innebär detta att en bildfil fått tilldelning i något annat program och att nyckelordet inte lagts till panelen manuellt.

Bridge kan bara visa bilder hos en mapp i taget. Programmet kan söka i underliggande mappar men inte i mappar som ligger utanför den aktuella mappen. Tänk på detta när du organiserar din bildsamling. Det är lämpligt att skapa en huvudmapp med ett antal underliggande mappar som innehåller bilder.

Exempel på mappstruktur som gör det möjligt att söka i flera mappar samtidigt.

Vid sökning går du först till huvudmappen, skriver in önskat nyckelord i Sökfältet uppe till höger hos programmet och bekräftar med tangenten Enter. Bridge presenterar då de sökta bilderna som miniatyrer i fönstret Innehåll.

Resultatet av en sökning efter nyckelordet Blommor. Lägg märke till att de hittade
bilderna finns i flera olika mappar som är placerde i en gemensam huvudmapp.

Om du inte har tillgång till Bridge går det i nödfall att använda Photoshop för att studera eller redigera nyckelord hos en bild i taget. Öppna bilden och ta via kommandot Arkiv-Filinformation fram dialogrutan Filinformation som i ett eget fält visar bildens nyckelord.

Innehåll bildfilsformat

Varför förlorar mina bilder sin genomskinlighet?

Arbete med genomskinliga bilder kan vara mycket besvärligt och tålamodsprövande. Orsakerna till detta är att dagens filformat för bilder endast har begränsat understöd för genomskinlighet och dessutom enbart med vissa kombinationer av tillämpningsprogram och skrivare. Problemen förvärras ytterligare av att olika datorplattformar hanterar genomskinlighet på var sitt sätt.

Filformaten PICT, WMF, EMF, EPS, GIF, PNG, TIF, PSD och PDF har understöd för genomskinliga områden i bilder. Dock bör påpekas att bildkvaliteten i hög grad påverkas av det mottagande programmets förmåga att tolka och hantera genomskinligheten. I nedanstående tabell ges en översikt över möjligheter och begränsningar för dessa filformat.

Filformat

Fungerar på skärm

Fungerar vid utskrift

Fungerar i Mac och Win

Användningsområden

PICT

Ja

Ja

Enbart i Mac

Klarar inte håltagning, begränsad kvalitet, hanterar enbart RGB

WMF

Ja

Ja

Enbart i Win samt hos Office i Mac

Enbart objektbilder, ej fotografier, begränsad kavlitet, enbart RGB

EMF

Ja

Ja

Enbart i Win

Enbart objektbilder, ej fotografier, enbart RGB

EPS med urklipps-bana

Ja

Enbart med PostScript-skrivare.

Skärmbild olika i Mac och Win

Urklippsbanor fungerar dåligt med Office

GIF

Ja

Ja

Ja

Max 256 färger gör GIF olämpligt för fotografier

JPEG

Nej

Nej

Ja

Genomskinliga områden presenteras som vita

PNG

Ja

Ja

Ja

Fungerar både i moderna webbläsare och i Office-programmen men hanterar enbart RGB

TIF

Delvis

Delvis

Ja

Genomskinligheten fungerar enbart med Photoshop

PSD

Ja

Ja

Ja

Enbart Photoshop, InDesign, Illustrator och Quark XPress kan hantera PSD

PDF

Ja

Ja

Ja

Kan ej monteras i Office

Filformat för bilder som kan hantera genomskinlighet.

Vilken upplösning krävs för bra kvalitet hos punktbilder?

Bilder för presentation på bildskärm t ex i webbläsare eller i PowerPoint behöver inte ha högre upplösning än ca 96 dpi. Högre upplösning ger ingen förbättring av kvaliteten men resulterar i markant större filer samtidigt som det tar längre tid för datorn att presentera bilderna.

När bilder skall användas för utskrift eller tryck finns en tumregel som säger att nödvändig upplösning skall vara 1,5 – 2 ggr rastertätheten hos utskriftsenheten (anges ofta i lines per inch, lpi). Moderna laserskrivare har ett raster på ca 100 lpi vilket innebär att bilderna klarar sig med ca 200 dpi. Bläckstråleskrivare och sublimeringsskrivare har betydligt finare raster vilket ökar kraven på bildernas upplösning. De flesta tryckerier använder ett raster på ca 150 lpi vilket är orsaken till att man vill ha bilder med upplösningen 300 dpi.

Minnesbehovet växer kvadratisk med upplösningen vilket innebär att högupplösta punktbilder kan kräva flera tiotals MB lagringsutrymme. Det är därför viktigt att du inte arbetar med onödigt hög upplösning hos bilderna.

Vid behov kan du minska upplösningen hos punktbilder i dialogrutan Bildstorlek hos Photoshop. Tänk då på att du kryssar för alternativet Ändra bildupplösning. I annat fall ändras enbart storleken hos bilden.

Ändra bildstorlek för punktbild

Exempel på bild som har lämplig upplösning för visning på skärm.

Vilka regler gäller för bilder på webben?

Alla bilder, såväl analoga pappersbilder som digitala filer, omfattas av Upphovsrättslagen som ger upphovsmannen ett starkt rättsligt skydd till sitt verk. Som bildköpare är det därför viktigt att du visar respekt för upphovsmannen och alltid frågar om lov innan en bild används i kommersiella sammanhang.

Bilder som beställts av en fotograf

När du beställer bilder genom ett uppdrag eller från fotografens arkiv köper du normalt enbart rätten att använda bilderna i ett bestämt sammanhang, t ex för publicering i en tidning eller för användning på en webbplats. Fotografen har alltid äganderätten till de levererade originalen och du får inte använda bilderna igen utan tillstånd.

Normalt får du inte göra några ändringar i en digital bild utan upphovsmannens tillstånd. Vid publicering i tidningar finns dock en praxis där beskärning är tillåten, under förutsättning att bildens innehåll inte förvanskas.

Upphovsmannens namn skall alltid anges när bilden publiceras. Om fotografen försett det digitala originalet med information som identifierar och upplyser om villkoren för användning så får dessa inte plockas bort utan tillstånd.

När bilder innehåller personer som kan identifieras så måste du alltid få ett godkännande från dessa innan bilderna publiceras.

Tänk på att även konstnärliga verk som målningar och skulpturer skyddas av upphovsrättslagen. Det är därför inte tillåtet att publicera fotografier av konstnärliga verk utan tillstånd.

Alla bilder skyddas av upphovsrättslagen i 70 år efter upphovsmannens död. Även efter detta kan upphovsrätten föras vidare via arv, gåva eller testamente.

Royaltyfria bilder

Med en ökad användning av digitala bilder har efterhand uppstått ett behov av friare bildanvändning som ändå tillgodoser upphovsmännens rättigheter. Många bildbyråer på nätet erbjuder därför royaltyfria bilder där du enbart betalar en gång och därefter kan använda bilderna hur många gånger som helst under obegränsad tid.

Priserna på royaltyfria bilder bestäms normalt av bildernas digitala upplösning som sätter en övre gräns för deras fysiska storlek vid publicering. Bilder för webbsidor är därför betydligt billigare än motsvarande bilder för publicering på en helsida i en trycksak.

Eftersom royaltyfria bilder säljs på öppna marknaden har du ingen exklusivitet till bilderna utan du får vara beredd på att samma bilder kan användas även av dina konkurrenter.

I de flesta fall är det tillåtet att förändra royaltyfria bilder med ett bildbehandlingsprogram. Men du får naturligtvis inte sälja sådana bilder vidare.

De flesta bildbyråer har en övre gräns för hur många användare (ofta max 10) per företag som får använda de inköpta bilderna. För att vara på den säkra sidan är det därför lämpligt att du studerar licensvillkoren före användning.

Här hittar du en översikt över bildbyråer som erbjuder royaltyfria bilder

Bilder som du hittar via sökmotor

De flesta sökmotorer har numera en tilläggstjänst som låter dig söka efter namngivna bilder på hela webben. Sökningen sker då efter bildernas filnamn eller närliggande text på de aktuella webbsidorna. Detta är en bekväm metod för att snabbt hitta en stor mängd bilder men tänk på att bilderna naturligtvis är reglerade av lagar för upphovsrätt, även om de ligger på en webbserver i ett främmande land.

Motstå frestelsen att spara hittade bilder på din hårddisk och använda dem utan att först fråga upphovsmannen om lov! Flera företag, bl a Digimarc, erbjuder teknik som via Photoshop gör det möjligt att lägga in identifierande men för ögat osynliga vattenmärken i bilder. Vattenmärkta bilder kan lokaliseras av automatiska sökspindlar som via mail till upphovsmannen informerar om att du olovligen använt deras bilder!

Exempel på resultatet av en bildsökning i Google.

© 2017 www.programsupport.se