ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips till Illustrator

Användartips till Illustrator

Illustrator är numera det dominerande verktyget för framtagning av objektbilder med hög kvalitet. Jämfört med ritfunktionerna hos Office-programmen har Illustrator betydligt högre inlärningströskel men även sporadiska användare kan med lite övning lära sig ta fram bilder med hög kvalitet.

I denna avdelning av ProgramSupport finns ett stort antal konkreta tips till Illustrator CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 och CC som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med Illustrator.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Egenskaper hos objektgrafik i Illustrator

Rita rektangel, ellips och rät linje

Rita polygon och triangel

Markera och skala objekt

Rita banor med verktyget Ritstift

Automatisk kontrollpanel (CS3)

Förenklad redigering av banor (CS3)

Arbeta med flera ritytor i samma dokument (CS4)

Skapa bilder via färdiga symboler (CS4)

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

Färg, mönster samt toning hos fyllning och kantlinje

Panelen Färgguide låter dig skapa Färggrupper (CS3)

Överför färgpaletter mellan programmen i Adobe Creative Cloud (CS5)

Skala, flytta och rotera objekt via dialogrutor för Omforma

Verktyget Suddgummi raderar delar av objekt (CS3)

Ny Plumppensel som målar fyllningar via banor (CS4)

Kortkommandon hos Illustrator

Hjälpmedel för noggrann positionering

Gruppera och kombinera objekt

Rita med flera lager i Illustrator

Skriv och omforma text

Skapa texteffekter med Illustrator

Omvandla text till konturer

Ta fram diagram från tabeller

Slagkraftiga diagram med symboler (piktogram)

Bezier-kurvor utan tårar

Reducera antalet fästpunkter (noder) i ritningar

Nya verktyg för frihandsritning (CC 2014.1)

Verktyget Shaper omvandlar frihandskonturer till former (CC 2015.2)

Montera och beskära fotografier

Förenklad hantering av Övertoningar (CS4)

Skapa naturtrogna objekt via nätövertoningar

Spara bilder för webben

Exportera bilder från Illustrator till andra program

Exportera bilder från Illustrator till Word och PowerPoint (CS2)

Ta fram skalbara SVG-bilder för nätet Tips till Flash

Kalkera av punktbilder (CS2)

Förbättrad kalkeringsfunktion hos Illustrator CS6

Verktyget Beskär område begränsar utskrift (CS3)

Redigera PDF-filer med Illustrator

Tillägget ArcGIS skapar kartor automatiskt Tips till Flash

Egenskaper hos objektgrafik i Illustrator

I objektorienterade grafikprogram som Illustrator bygger du upp bilder genom att stapla geometriska objekt ovanpå eller under varandra. Illustrator har ritverktyg bl a för rektanglar, ovaler, linjer, bågar och text. Alla objekt kan flyttas och även storleksförändras med musen. Detta arbetssätt kräver viss övning men är inte svårare än att alla kan lära sig konstruera egna bilder.

En viktig strategi vid all ritning med datorprogram är att så ofta som möjligt återanvända färdiga objekt. Första gången du ritar ett motiv tar det ganska lång tid men om du duplicerar tidigare framtagna objekt går arbetet dramatiskt mycket fortare.

Objektgrafik i Illustrator

Objektbilder är uppbyggda av ett antal delbilder som staplas på varandra.

Rita rektangel, ellips och rät linje

Jämfört med många andra grafikprogram har Illustrator relativt få färdiga former direkt synliga i paletten Verktyg. Flera av ritverktygen har dock små trianglar i nedre högra hörnet och om du klickar och håller kvar muspekaren på en sådan triangel visas flera underliggande varianter av former. För att ha alla varianterna bekvämt tillgängliga kan du riva av extra paletter genom att först ta fram varianterna och därefter klicka längst till höger på symbolen Avrivning.

För att rita med någon av de färdiga formerna klickar du först på önskat verktyg och drar därefter diagonalt med musknappen nertryckt. Om du håller ner Skift samtidigt så begränsas rörelsen så att objektet får samma höjd och bredd, dvs en rektangel blir kvadrat och en ellips blir cirkel. Genom att hålla ner Alt så ritar du med utgångspunkt från mitten hos objektet. Valt verktyg ligger kvar ända tills du väljer något annat verktyg.

Ritverktyg hos Illustrator

Du kan dra loss paletterna med ritverktyg för enkla grafiska objekt hos Illustrator.

Du kan även använda verktyget Ritstift för att skapa linjer eller månghörningar genom att först klicka vid formens ena hörn och därefter fortsätta att klicka i varje hörn. För att avsluta måste du hålla ner Ctrl (Kommando i Mac) och klicka någonstans bredvid formen. En sluten form kan fyllas med färg eller mönster.

Verkar det krångligt? Efter en tids användning accepterar du säkert detta lilla skönhetsfel eftersom Ritstiftet även ger andra fantastiska möjligheter.

Rita polygon och triangel

Verktyget Polygon (månghörning) hos Illustrator och även verktygen för Stjärna, Spiral samt Stödraster erbjuder intressanta möjligheter för att snabbt skapa relativt komplexa objekt. Under pågående ritning med dessa verktyg kan du nämligen trycka på piltangent upp eller ner i syfte att förändra hur många hörn, spetsar, varv eller rutnät som objektet skall ha. Med minsta antalet hörn kan polygonverktyget hos Illustrator därmed användas för att rita en triangel.

Ett alternativt sätt att bestämma egenskaperna hos objekt som du ritar är att välja önskat verktyg och klicka i ritningsfönstret utan att dra med musen. Illustrator visar då en dialogruta där du kan bestämma antal hörn, storlek mm.

Rita polygon och triangel med Illustrator

Verktyget polygon hos Illustrator kan användas för att rita både triangel och månghörning.

Markera och skala objekt

För att kunna redigera ritade objekt måste du först markera dem med Markeringsverktyget (den vänstra svarta pilen) så att de omgärdas av små svarta rutor, benämnda handtag. Markering av objekt kan antingen ske genom att du klickar en gång någonstans på objektet eller genom att du ritar en markeringsram som vidrör någon del av flera objekt. För att markera flera objekt samtidigt kan du även hålla ner Skift och fortsätta att klicka på objekt efter objekt.

Markera och skala objekt i Illustrator

Exempel på markering via markeringsram i Illustrator.

Markerade objekt storleksförändras genom att du drar i något av handtagen. Om du drar i ett hörnhandtag sker storleksförändring både i höjd- och sidled samtidigt. Genom att hålla ner Skift under storleksförändringen så bibehålls proportionerna mellan höjd och sida.

Var försiktig med Direktmarkeringsverktyget (den högra vita pilen) eftersom det förändrar formen hos ritade objekt. Detta verktyg används oftast för att finjustera objekt som är framtagna med Ritstiftet.

När du ritar går det att zooma in eller ur ritningen för att detaljstudera objekt eller få överblick över helheten. Detta gör du genom att klicka på zoomverktyget (förstoringsglaset) och därefter rita en markeringsruta kring den del av ritningen som skall detaljstuderas. För att zooma ut håller du ner Alt och klickar med zoomverktyget. Även paletten Överblick kan användas för att ge bra överblick och möjlighet till snabb navigering i en stor ritning.

Rita banor med verktyget Ritstift

Verktyget Ritstift hos Illustrator är ett kraftfullt hjälpmedel för skapa bilder uppbyggda av banor. Många sporadiska användare känner sig dock osäkra på hur ritstiftet med underliggande hjälpmedlen skall användas. Här får du utförlig information om hur du ritar banor både med raka kanter och med kurvor.

Verktyget Ritstift med underliggande hjälpmedel för att efterjustera banor.

Arbetet underlättas om du kalkerar av punktbilder

Erfarenheten visar att det är få förunnat att kunna rita av ett verkligt motiv helt utan hjälpmedel. Arbetet underlättas avsevärt om du först fotograferar eller läser in en färdig bild av motivet och använder denna som mall vid ritarbetet. Mallen behöver inte ha samma storlek som den slutliga ritningen men det är en fördel om punktbilden har relativt bra upplösning (minst ca 200 dpi).

Lagra punktbilden i något standardfilformat som TIF eller JPG och öppna bildfilen i Illustrator. För att undvika att du kommer åt punktbilden av misstag är det lämpligt att du placerar den i ett eget lager som du dessutom låser. Skapa därefter ännu ett lager och förbered kalkeringen i detta genom att klicka på det så att det blir aktivt. Innan du påbörjar själva kalkeringen är det också lämpligt att du ställer in programmet så att fyllningsfärgen blir genomskinlig och kantfärgen svart.

Logotyp som lästs in med skanner och placerats i ett eget låst lager.

Banor, segment, fästpunkter, riktningslinjer och riktningspunkter

När du använder ritstiftet är det viktigt att du förstår hur programmet hanterar de banor som dina bilder är uppbyggda av. En bana består av ett antal segment som antingen är räta linjer eller böjda kurvor. I början och slutet av varje segment finns fästpunkter som förbinder segmenten. Hos äldre versioner av Illustrator benämns fästpunkterna istället ankarpunkter. Fästpunkterna visas som små kvadrater längs banan i de positioner där segmenten är förbundna.

Fästpunkterna använder du för att flytta och formförändra ett segment. En fylld kvadrat symboliserar den aktiva fästpunkten som för tillfället skapas eller redigeras.

Exempel på bana med fyra olika segment och fem fästpunkter där den sist ritade (högra) är markerad.

När du ritar böjda segment eller markerar en fästpunkt hos ett böjt segment visas riktningslinjer som tangerar den aktuella fästpunkten. Längst ut hos riktningslinjerna finns riktningspunkter som symboliseras via fyllda cirklar. Genom att dra i en riktningspunkt med direktmarkerings-verktyget (vita pilen) kan du förändra formen hos det aktuella segmentet.

Exempel på redigering av segment genom flyttning av den ena riktningspunkten.

En bana kan vara antingen öppen eller sluten. Slutna banor kan ha en synlig kantlinje runt hela objektet medan öppna banor saknar kantlinje i den öppna delen.

Jämförelse mellan öppen och sluten bana.

Skapa raka segment

För att skapa raka segment med ritstiftet klickar du en gång i varje hörn hos motivet som skall kalkeras av. Illustrator CS4 visar smarta stödlinjer medan du ritar och presenterar även avståndet till närmast föregående fästpunkt. Bäst resultat får du naturligtvis om motivet har raka kanter men i nödfall går det även att kalkera motiv med kurviga kanter genom att klicka i flera positioner hos konturen och efterlikna denna via ett antal raka segment. Alternativt kan du även omvandla raka segment till böjda vilket beskrivs i nästa avsnitt.

För att skapa en sluten bana avslutar du med att klicka en sista gång i den först ritade fästpunkten. Programmet visar en liten cirkel bredvid ritstiftet när du placerat verktyget i rätt position.

Efter slutförd ritning bör du avmarkera banan så att den inte blir sammankopplad med andra banor vid fortsatt arbete med ritstiftet. För att avmarkera kan du antingen hålla ner tangenten Ctrl (Kommando i Mac) och klicka bredvid objektet eller välja kommandot Markera-Avmarkera.

Vid behov av efterjustering kan du flytta fästpunkter genom att dra dem med direktmarkeringsverktyget (vita pilen).

Konturen hos loggans sköld kalkeras här via fem raka segment.

Omvandla raka segment till böjda

När du kalkerat motiv genom att enbart rita raka segment krävs i de flesta fall att du omvandlar vissa av de raka segmenten så att de överensstämmer bättre med motivets kant. För detta ändamål används verktyget Konvertera fästpunkt som blir tillgängligt om du klickar på triangelsymbolen i nedre högra hörnet hos ritstiftet (se bilden i början av artikeln).

Klicka med verktyget i någon av de spetsiga fästpunkter som skall omvandlas och dra i samma riktning som motivets verkliga kontur. Segmenten kring fästpunkten omvandlas då till kurvor och genom att dra i riktningspunkten kan du anpassa segmentets form till motivet. För att få önskad form måste du ändra både position och vinkel hos riktningspunkten. Om du av misstag får en knut på banorna måste du dra i omvänd riktning!

När du omvandlar en spetsig fästpunkt får alltid de böjda segmenten bredvid symmetrisk form, vilket inte alltid överensstämmer med motivet. Du kan då klicka med Alt-tangenten nertryckt i en av riktningspunkterna och flytta denna så att segmentet får önskad form, utan att motstående riktningspunkt och segment påverkas.

Raka segment kan omvandlas till böjda via verktyget Konvertera fästpunkt.

Skapa böjda segment

Även om den tidigare beskrivna metoden med att omvandla raka segment till böjda fungerar hyggligt så får du bäst resultat genom att redan från början rita böjda segment som följer konturerna hos motivet. Detta arbetssätt kräver dock en viss vana och innan du börjar med dina egna motiv är det nog lämpligt att vi studerar principen vi ett enklare exempel.

För att skapa böjda segment med ritstiftet måste du både klicka och dra samtidigt. En lämplig första övning är att rita en sinusvåg. Arbetet går lättare om du slår på stödrastret via kommandot Visa-Visa stödraster. Börja med att klicka i en grov skärningspunkt och dra i horisontell riktning halvvägs till nästa skärning. Flytta därefter verktyget diagonalt upp till höger till nästa skärning samt klicka och dra horisontellt halvvägs till nästa skärning. Du har nu skapat ditt första böjda segment som har horisontella riktningslinjer både i början och i slutet.

Det första segmentet hos banan.

Flytta diagonalt ner till höger till nästa skärning samt klicka och dra horisontellt halvvägs till nästa skärning igen. Genom att upprepa detta förfarande kan du fortsätta att rita önskat antal vågor. Genom att använda stödrastret säkerställer du att fästpunkterna hamnar med lika stora mellanrum och rätt i höjdled. Vid kalkering ger motivets kant motsvarande ledning.

Den färdiga sinusvågen med fyra böjda segment.

Vi skall nu avsluta genom att skapa några raka segment som förbinder den sista fästpunkten med den första. Om du tidigare ritat böjda segment går det inte att direkt gå vidare med ett rakt eftersom du då får en extra böj på banan. Du måste först vrida den sista riktningslinjen mot det håll som det raka segmentet skall ritas. Detta sker genom att du håller ner tangenten Alt, klickar på riktingspunkten och drar den i önskad riktning. Alt-tangenten aktiverar tillfälligt den tidigare beskrivna funktionen Konvertera fästpunkt. Släpp därefter Alt-tangenten och rita önskat antal raka segment genom att klicka i önskade positioner utan dragning.

Innan du kan fortsätta och rita raka segment måste du först vrida den avslutande
riktningslinjen genom att hålla ner Alt-tangenten och dra i riktningspunkten.

Nu är du säkert så varm i kläderna att du kan kalkera dina egna bilder. Använd tekniken enligt ovan och rita nödvändigt antal segment. För att få en spets konverterar du först fästpunkten och fortsätter därefter med ett nytt segment. Se upp så att du inte får avbrott i banan. För att rätta till sådana fel ångrar du den sista åtgärden, klickar i den sist ritade fästpunkten och ritar vidare. Om du glömmer bort fästpunkter går det bra att lägga till fler genom att klicka på önskad position hos banan med verktyget Lägg till fästpunkt. På motsvarande sätt kan du ta bort överflödiga fästpunkter med verktyget Ta bort fästpunkt. Bakgrundslagret med den inlästa bilden kan du antingen dölja eller radera från filen.

Efter att du ritat ett hjärta duplicerar du två gånger och flyttar kopiorna på plats.
Kopian av det understa hjärtat måste dessutom skalas upp till rätt storlek.
Illustrator innehåll

Automatisk kontrollpanel (CS3)

Precis som InDesign CS3 har Illustrator CS3 nu en Kontrollpanel, som normalt visas ovanför ritningsfönstret men som vid behov kan flyttas till valfri annan plats. Kontrollpanelen anpassar automatiskt sina uppsättningar av knappar med funktioner efter vad som är markerat i ritningsfönstret. Bland de mest använda uppsättningarna kan nämnas Text, Bana och Fästpunkt.

Vissa av funktionerna i kontrollpanelen visas som blå text med streckad understrykning. När du klickar på någon av dessa öppnas samhörande panel som även finns tillgänglig i dockan till höger om ritningsfönstret.

Den stora fördelen med kontrollpanelen är att du slipper ha en massa andra paneler framme hela tiden. Efterhand som du utför olika åtgärder kommer lämpliga paneler automatiskt att finnas tillgängliga.

Illustrator CS3 automatisk kontrollpanel

Den nya Kontrollpanelen med uppsättningen Fästpunkt som ger dig bekväm tillgång till de
viktigaste funktionerna vid redigering av banor.
Illustrator innehåll

Förenklad redigering av banor (CS3)

Att redigera frihandskonturer med verktyget Direktmarkering (högra pilen) kan vara ganska tålamodsprövande. Arbetet underlättas nu av att fästpunkterna (noderna) visas förstorade så snart du placerar Direktmarkering över en fästpunkt, trots att banan inte är markerad. Härigenom blir det lättare att lokalisera fästpunkter och markera dem.

En annan bra nyhet är att du kan dubbelklicka en grupp med objekt och därmed isolera den från omgivande objekt så att de inte påverkas vid redigering av objekt i gruppen.

Illustrator CS3 redigering av banor

Redigering av grupperat objekt som isolerats från andra objekt via dubbelklickning.
Illustrator innehåll

Arbeta med flera ritytor i samma dokument (CS4)

Flera Ritytor är utan tvekan den viktigaste nyheten i Illustrator CS4. Genom att dela upp ett dokument i flera ritytor kan du hantera ritningar som hör samman på ett bekvämt sätt. Du bestämmer redan när dokument skapas hur många ritytor de skall ha genom att ange antalet i dialogrutan Nytt dokument. Ritytorna numreras automatiskt så att det blir lättare att identifiera dem.

Illustrator CS4 skapa ritytor

Detta dokument kommer att få tre lika stora ritytor ordnade bredvid varandra.

Genom att välja verktyget Rityta kan du hantera befintliga ritytor på olika sätt. Du kan storleksförändra en rityta genom att klicka på den och dra i något av hörnen. För att flytta en rityta på arbetsbordet drar du den med muspekaren till önskad position på arbetsbordet. Du kan också välja att presentera linjaler för varje rityta via kommandot Visa-Visa linjaler för ritytan.

Illustrator CS4 hantera ritytor

Exempel på hantering av ritytor med verktyget Rityta.

Vid redigering i ritningar som har flera ritytor räcker det med att klicka en gång på önskad rityta för att ange att du vill arbeta med objekt på denna. Om du därefter väljer kommandot Visa-Anpassa ritytan till fönster blir resultatet att programmet zoomar in denna så att du enbart ser objekten på den valda ritytan.

När du skall skriva ut eller skapa PDF-filer går det att välja om resultatet skall innehålla samtliga ritytor eller enbart ett urval som du då anger i dialogrutan.

Illustrator CS4 skriv ut ritytor

Exempel på utskrift av rityta 2 från ett dokument som har 3 ritytor.

Illustrator innehåll

Skapa bilder via färdiga symboler

Nyare versioner av Illustrator har en användbar funktion som låter dig ta fram ritningar via färdiga symboler som följer med programmet. En symbol är ett färdigt objekt som finns tillgängligt via panelen Symboler. Programmet levereras med hundratals färdiga sådana symboler inom flera olika motivområden.

För att använda en symbol tar du fram önskad kategori genom att klicka på knappen Symbolbibliotek-menyn längst ner till vänster i panelen Symboler. Efter att du valt kategori i menyn öppnar programmet en ny panel med en grafisk översikt över de symboler som ingår i den valda kategorin.

Du kan antingen dra en symbol från panelen till din ritning eller använda verktyget Spreja symbol som målar flera förekomster av den valda symbolen på ritningsytan.

Den stora fördelen med symboler är att de bara tar upp filstorlek för ett objekt, oberoende av hur många förekomster du använder. Efterhand som du drar in nya symboler från paneler med olika kategorier så fylls panelen Symboler på med en symbol för varje typ av objekt.

Om du drar av verktyget Spreja symbol från verktygspanelen (klicka längst till höger när du klickat på triangelsymbolen och vikt upp underliggande verktyg) får du tillgång till flera verktyg som låter dig hantera monterade symboler på olika sätt. Du kan flytta, rotera, ändra storlek och ändra färg hos monterade symboler.

Denna ritning har skapats helt och hållet med färdiga symboler från kategorierna Natur och Blommor.

När du själv ritat något objekt som kan vara användbart i framtiden går det att skapa en symbol av objektet. Markera objektet och klicka på knappen Ny symbol i panelen. Programmet öppnar då dialogrutan Symbolalternativ där du kan namnge symbolen och välja om den skall vara av typen Grafik eller Filmklipp. Detta val påverkar enbart hur en symbol används i programmet Flash.

Illustrator innehåll

© 2019 www.programsupport.se