ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
Tips till FrameMaker

Användartips till FrameMaker

FrameMaker är inte lika välkänt som övriga layoutprogram men bland informatörer är programmet vanligt för arbete med stora projekt såsom handböcker, böcker och kataloger. FrameMaker finns i flera snarlika varianter för Macintosh, Windows och olika Unix-dialekter. De senaste versionerna FrameMaker 8, 9, 10, 11 och 12 fungerar bra med alla moderna versioner av Windows. Adobe har tyvärr slutat utveckla FrameMaker för Macintosh och den senaste versionen FrameMaker 7.0 är därför inte anpassad för Mac OS X utan måste köras i Classic-läge, vilket omöjliggör användning på nyare modeller av Macintosh.

I denna avdelning av ProgramSupport har jag sammanställt mina egna erfarenheter från det senaste decenniets arbete med långa dokument i FrameMaker. Här finns ett antal konkreta tips som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med FrameMaker.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Använd mallar i FrameMaker

Ramar på mallsidor i FrameMaker

Inskrivning och redigering av text

Montera text från andra program i FrameMaker

Nytt användargränssnitt hos FrameMaker 9

Flera förbättringar hos FrameMaker 12

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

Utforma text via styckeformat och teckenformat

Städa bort onödiga textformat

Tabellhantering via mallar

Objektformat underlättar arbetet (version 11)

Effektiv bildhantering i FrameMaker

Importera 3D-bilder och Flash-filer i FrameMaker 8

Kortkommandon hos FrameMaker

Bildtexter som fungerar

Effektiv länkhantering i FrameMaker

Hantera varningar om saknade teckensnitt

Stora projekt via bokfunktionen

Generera innehållsförteckning och index

Korrekt sortering av å, ä och ö hos index

Global omformatering av hela projekt

Skapa PDF-filer i FrameMaker

Skapa PDF-filer med bokmärken och länkar automatiskt

Använd mallar i FrameMaker

FrameMaker har integrerade funktioner för ordbehandling, grafik, layout, tabeller och samtidig hantering av flera dokument. Trots sina många möjligheter är programmet relativt lätt att använda, dock under förutsättning att du har tillgång till välkonstruerade malldokument.

Mallstyrning är ett centralt begrepp vid allt arbete med långa dokument i FrameMaker. De flesta teknikinformatörer anser att informationens struktur och enhetlighet är viktigare än häftig design och layout. Något tillspetsat kan man säga att en välgjord mall skall tvinga skribenten till att arbeta strukturerat och konsekvent så att hela projektet får ett enhetligt (tråkigt säger några) utseende.

FrameMaker har kraftfulla mallar som styr all utformning för enstaka ord, stycken, hela sidor, tabeller mm. Att konstruera mallar är ett relativt svårt och tidskrävande arbete, men med färdiga mallar är programmet i gengäld relativt lätt att arbeta med.

FrameMakers mallar för utformning av hela stycken resp enstaka ord finns tillgängliga i var sitt fönster som alltid visas överst på skärmen. Dessa båda fönster bör du alltid ha framme och du kan med fördel arrangera dem så att de visas bredvid det öppna dokumentet. All utformning av text hos FrameMaker bör ske med hjälp av mallarna och inte via lokala inställningar!

Som en eftergift till användargränssnittet hos Microsoft Office har Adobe utrustat de senaste versionerna av FrameMaker med två verktygsfält som visas ovanför dokumentfönstret. Förutom användbara knappar för vanliga kommandon som spara, skriv ut, ångra mm innehåller verktygsfälten tyvärr även ett antal knappar som låter dig ändra utformningen lokalt för text som är markerad. Nackdelen med detta är att du då förbigår programmets mallinställningar vilket ökar risken för att projektet får ett inkonsekvent och ostrukturerat utseende. Mitt råd till alla nybörjare är därför att dölja de båda verktygsfälten, åtminstone det som benämns QuickAccess Bar, så att man inte frestas att använda knapparna för att utforma text.

FrameMaker verktygsfält

Min personliga inställning av FrameMaker för att få bekväm tillgång till textmallarna.

Ramar på mallsidor i FrameMaker

Som namnet antyder är FrameMaker ett rambaserat program med separata ramar för text, bilder och tabeller. Sidlayouten i ett dokument styrs helt och hållet av ramar på mallsidorna som du kan studera via kommandot View-Master Pages.

Textramarna på mallsidorna skapas via motsvarande verktyg i den grafiska verktygslådan. Två olika typer av textramar kan användas. Dels ramar som hanterar flödande text och som automatiskt skapar nya textsidor när ramen blir full och dels ramar med fast information som repeteras på alla sidor. Den senare typen av ramar används bl a för sidhuvud och sidfot. Inställningen för textramars beteende utför du genom att markera ramkanten (Ctrl-klicka) och ta fram dialogrutan Customize Text Frame via kommandot Graphics-Object Properties. Flödande textramar skiljer sig från repeterande ramar genom att de förra har en Flow Tag och alternativet Autoconnect förbockat. Som du säkert redan har märkt är användargränssnittet hos FrameMaker relativt ålderdomligt och svåröverskådligt.

FrameMaker mallsida med textram

Mallsida hos FrameMaker med två textramar där den markerade är inställd för flödande text.

Dubbelsidiga dokument har alltid två olika mallsidor benämnda Left och Right. Förutom dessa kan du själv lägga till ytterligare mallsidor. FrameMaker har understöd för obegränsat antal mallsidor med var sin layout t ex för omslag, innehållsförteckning, titelsida, högersida, vänstersida, sakregister m m.

Inskrivning och redigering av text

I motsats till de flesta andra layoutprogram har FrameMaker även kraftfulla ordbehandlingsfunktioner liknande de som finns i Word. Textinmatning och redigering sker utan nämnvärd fördröjning på bildskärmen, även hos datorer med några år på nacken.

Precis som med andra program kan du dubbelklicka ett ord för att markera det. Tre snabba klick i följd markerar ett helt stycke medan Ctrl-A markerar all text i det aktuella flödet.

För att du skall få bästa möjliga kontroll vid arbete med text är det lämpligt att låta FrameMaker visa osynliga tecken som mellanslag, styckebrytning, radbrytning mm. Visning av osynliga tecken aktiverar du via kommandot View-Text Symbols.

Osynligt tecken

Skrivs som (kortkommandon)

Styckebrytning

FrameMaker osynliga tecken

Enter

Radbrytning

Skift + Enter

Tabulator

Tab

Fast mellanslag

Ctrl + mellanslag (Alt för Mac)

Mjuk avstavning

Ctrl + bindestreck (Kommando för Mac)

Förankringspunkt för ram

Väljs i meny

Märkning för index mm

Väljs i meny

Slut på textflöde

Automatiskt

De viktigaste osynliga tecknen hos FrameMaker.

FrameMaker har inget tangentkommando för sidbrytning. Du måste istället placera insättningspunkten i det stycke som skall flyttas över till nästa sida och välja kommandot Special-Page Break samt klicka för alternativet At Top of Next Available Page i dialogrutan som då visas.

För att det skall gå lättare att läsa text på skärmen är det lämpligt att du zoomar in genom att klicka på Zoomknappen i underkanten av dokumentfönstret. Zoomning kan ske i grader mellan 25% och upp till 1600%, i valfria steg om 1%, vilket gör det lätt att läsa text i alla storlekar. Själv arbetar jag med 160% förstoring på en 20 tums bildskärm.

Montera text från andra program i FrameMaker

I många projekt arbetar man med andra program än FrameMaker för att ta fram själva textmassan. På de flesta företag är ordbehandlingsprogrammet Word det helt dominerande redskapet för arbete med inskrivning och redigering av text.

FrameMaker är utrustat med importfilter som kan tolka och importera text lagrad i de vanligaste standardiserade textfilsformaten som DOC, RTF och TXT. FrameMaker version 6 och nyare kan även öppna filer från layoutprogrammet Ventura, som i sin funktion liknar FrameMaker. Allra mest spektakulärt är FrameMaker 7.1 som faktiskt kan öppna filer från PageMaker 7 och Quark XPress 4.1. Detta är en funktion som FrameMaker lånat från InDesign.

Naturligtvis är det mycket frestande att försöka öppna dokument från andra program i syfte att bibehålla layout och textutformningar. Allra bäst blir resultatet från PageMaker vilket inte är särskilt förvånande eftersom Adobe säljer båda programmen. Mallsidor, textutformningar och monterade bilder överförs förvånansvärt bra men du måste ändå vara beredd på att vissa egenskaper, som inte hanteras på samma sätt i programmen, går förlorade.

FrameMaker öppna PageMaker

FrameMaker 7.1 för Windows kan öppna
filer från flera andra layoutprogram.

Olika versioner av FrameMaker hanterar DOC-filer från Word med varierande framgång. I de flesta fall bibehålls textutformningar och om DOC-filen innehåller formatmallar så överförs även dessa till motsvarande styckeformat i FrameMaker. Äldre versioner av FrameMaker (ver 5.5 och 6) har problem med att tolka vissa textutformningar (t ex punktlistor och fotnoter) samt även textrutor med fri placering. I sådana fall är det oftast lämpligt att spara om texten från Word som en oformaterad TXT-fil och märka om denna med styckeformaten hos FrameMaker-mallen. Bilder måste då monteras om igen vilket förutsätter att du har tillgång till bildfilerna.

Word skapa textfil för FrameMaker

Så här skapar du en oformaterad textfil i Word för användning i FrameMaker.

Den senaste versionen FrameMaker 7.1 kan öppna filer från Word (DOC) med mycket bra resultat. De flesta textinställningar bibehålls, tabeller får snarlikt utseende och monterade bilder placeras i förankrade ramar hos FrameMaker-dokumentet. Under förutsättning att bilderna i Word-filen varit länkade bibehålls även dessa vilket bidrar till att hålla nere filstorleken hos FrameMaker-dokumentet. FrameMaker har dessutom avsevärt bättre länkhantering än Word vilket beskrivs utförligare i ett eget avsnitt.

FrameMaker öppna DOC

DOC-filer från Word som öppnas i FrameMaker bibehåller de flesta egenskaper.

Nytt användargränssnitt hos FrameMaker 9

Många som arbetar med FrameMaker upplever programmet som omodernt och svårarbetat eftersom användargränssnittet har varit i stort sett oförändrat under flera år. Adobe har nu äntligen lyssnat på kritiken och FrameMaker 9 har fått ett helt nytt och fräscht gränssnitt som liknar programmen i Adobes CS4-paket.

De flesta verktygen och dialogrutorna är numera tillgängliga via Paneler som du själv kan docka till önskad plats på skärmen. För att spara plats kan du tillfälligt vika ihop de paneler som inte behövs. Programmet ger dig även tillgång till flera olika Arbetsytor som har var sina uppsättningar med paneler. Vid behov kan du själv anpassa arbetsytorna efter dina egna önskemål och även skapa personliga arbetsytor. Arbetsytorna finns tillgängliga via en lista i det nya Programfältet uppe till höger om menyraden.

När du har flera dokument öppna samtidigt visas deras filnamn som Flikar ovanför dokumentfönstret. Du växlar snabbt mellan öppna dokument genom att klicka på önskad flik. I programfältet finns även en lista med visningsalternativ som låter dig arrangera flera öppna fönster på olika sätt på skärmen.

FrameMaker 9 med arbetsytan Authoring vald och panelen Anchored Frame uppvikt.

Förutom de kosmetiska förbättringarna har FrameMaker 9 även ett antal nya användbara funktioner:

  • Bokfunktionen har utökats så att du kan hantera hierarkier av böcker i andra böcker
  • Programmet har understöd för DITA-standarden med XML-baserad dokumenthantering
  • Det är möjligt att importera text från kommentarer i PDF-filer
  • Förbättrat understöd för CMYK vid export av PDF-filer
FrameMaker innehåll
 

Flera förbättringar hos FrameMaker 12

Hos version 12 av FrameMaker har Adobe förbättrat användargränssnittet ytterligare genom att det nu går att arbeta med större och färgade symboler för verktygen hos programmet. Alla paneler har fått en ny stängningsknapp längst uppe i det högra hörnet.

Programmet har även fått ett par nya paneler. Panelen Currently opened files visar öppna dokument och har en sökfunktion som gör det lättare att hantera och hitta filer. Panelen Conditional tags underlättar arbetet med villkorlig text.

Hos tidigare versioner av FrameMaker har det gått att arbeta med två olika gränssnitt, traditionell FrameMaker och Structured FrameMaker. FrameMaker 12 har ett tredje gränssnitt benämnt FrameMaker XML Author och som erbjuder en fullt kompatibel XML-editor. För att ändra gränssnitt måste man starta om programmet. Understödet för XML har utökats avsevärt i den nya versionen av programmet.

En annan välkommen nyhet är att du nu kan återställa föregående version av ett dokument och de flesta programinställningar om programmet kraschat under ett arbetspass.

FrameMaker 12 med stora färgade verktygssymboler och två nya paneler längst ner.
FrameMaker innehåll© 2014 www.programsupport.se