ProgramSupport till grafiska program
Startsida
Om PS
Sök
Medlemsinfo
Användartips
Problemlösning
Rapporter
Ordlista
Programbanken
Kurser
Boktips
Länkar
Nyhetsbrev
tips till Flash

Användartips till Flash

Allt fler informatörer använder programmet Flash för att ta fram animeringar och rörliga annonser, sk banners, till webbplatser. De inbyggda verktygen i Flash används normalt för att skapa skalbar objektgrafik men programmet kan även importera punktuppbyggda bildobjekt. De filmfiler som skapas med Flash är extremt kompakta och lämpar sig därför väl för distribution via webben.

Förutom för framtagning av enkla animeringar fungerar Flash även som en komplett miljö för arbete med multimedia. Du kan kombinera text, fotografier, ljud, animeringar och rörlig video till hela projekt. Programmet används därför även vid produktion av interaktiva demonstrationer och utbildningsprogram.

I denna avdelning av ProgramSupport finns ett antal konkreta tips som hjälper både nybörjare och mer vana användare att arbeta effektivt med Flash CS3 och CS4. De flesta av tipsen är användbara även om du arbetar med äldre versioner av programmet.

Om du inte får svar på dina frågor så rekommenderas avdelningen Problemlösning med information om bildfilsformat, teckensnitt, utskrifter och datautbyte.

Anpassa och spara arbetsyta hos Flash

Inställning av dimensioner, bildrutefrekvens och andra egenskaper hos filmen

Rita former med verktygen rektangel och oval

Rita och fyll former med verktygen Penna och Pensel

De nya verktygen Sprejpensel och Deco (CS4)

Rita och redigera former med verktyget Ritstift

Hantera fyllning och kantlinje hos former

Fyll former med verktyget Färgpyts

Nedanstående tips är enbart tillgängliga för medlemmar efter inloggning!

Hantera former som objekt så att de inte smälter samman med andra former

Justera och omforma former

Skriva och utforma text

Arbeta med flera lager

Arbeta med symboler i bibliotek

Grundläggande begrepp för animeringar via tidslinjen

Skapa en animering Bildruta-för-bildruta

Testa en animering och skapa SWF-fil

Skapa en rörelseinterpolering

Skapa en forminterpolering

Förläng eller förkorta en animering

Enklare framtagning av rörelseinterpoleringar (CS4)

Skapa en kapslad animering i ett filmklipp

Omvänd kinematik via Ben (CS4)

Banta SWF-filer så att de laddas snabbare

Anpassa och spara arbetsyta hos Flash

När du öppnar programmet Flash första gången efter installation och väljer att skapa ett nytt dokument visas en standardiserad Arbetsyta med ett antal paneler och fönster. Längst till vänster visas panelen Verktyg med alla de grafiska verktygen för framtagning och utformning av objekt. Omedelbart ovanför Scenen, som visar de objekt du skapat i det öppna dokumentet, visas Tidslinjen där du skapar och ställer in de bildrutor som bestämmer animeringens tidsförlopp.

Längst ner visas panelen Egenskaper som du använder för att ställa in utseende och beteende hos de objekt som är markerade på scenen. Panelen är adaptiv och ändrar själv urvalet av inställningar beroende på vilken typ av objekt som är markerat.

Längst till höger visas en Docka med paneler. Från början innehåller dockan panelerna Färg, Färgrutor och Bibliotek. Vid behov kan du själv öppna andra paneler i denna docka genom att välja deras namn i menyn Fönster. De paneler som för tillfället är öppna har namnen förbockade i menyn Fönster. Vissa paneler öppnar sig i ett separat fönster på scenen utanför dockan.

Den standardiserade arbetsytan hos Flash med panelerna Verktyg, Tidslinjen, Egenskaper, Färg, Färgrutor och Bibliotek öppna. Dessutom har panelen Beteenden öppnats genom att man valt dess namn i menyn Fönster.

Vik ihop paneler och dockan

Flash CS3 ger dig stora möjligheter att anpassa arbetsytan efter dina egna önskemål. Paneler hos dockan kan vikas ihop genom att du klickar på den lilla horisontella linjen i panelens övre högra hörn. En hopvikt panel viks på nytt ut via ännu ett klick på symbolen för linjen som nu visas tjockare. Genom att vika ihop en panel ger du övriga paneler mer utrymme i dockan eller utökar arbetsytan på skärmen.

Jämförelse mellan uppvikt (vänster) och ihopvikt panel.

Du kan även välja att minimera hela dockan via ett klick på de dubbla pilarna i dess övre högra hörn. Alla panelerna hos dockan presenteras då via små ikoner vilket lämnar mer plats för fönstret med scenen. Om du klickar på någon av de minimerade panelernas ikoner så viks enbart denna panel upp.

Här är enbart en panel hos dockan uppvikt.

De flesta av panelerna hos Flash presenteras automatiskt i dockan när du väljer deras namn i menyn Fönster men några visas istället fristående i dokumentfönstret. Du kan själv ändra vilka paneler som visas i dockan genom att dra deras namnflik ut eller in i dockans område.

Spara personlig arbetsyta

När du gjort omfattande ändringar av arbetsytans utseende är det lämpligt att spara dessa för framtida bruk. Du kan spara valfritt antal arbetsytor genom att välja kommandot Fönster-Arbetsyta-Spara nuvarande. Programmet visar då en dialogruta där du uppmanas att namnge den nuvarande arbetsytan. Detta namn blir då tillgängligt som ett nytt alternativ i menyn Fönster-Arbetsyta. För att återställa programmet till sitt standardutseende väljer du kommandot Fönster-Arbetsyta-Standard.

Exempel på egen namngiven arbetsyta som gör det lätt att ta fram
en tidigare inställd konfiguration med paneler.
Flash innehåll

Inställning av dimensioner, bildrutefrekvens och andra egenskaper hos filmen

När du skapar en ny film i Flash är det oftast nödvändigt att redan från början bestämma filmens storlek samt hur snabbt bildväxlingen skall ske vid uppspelning av filmen. Dessa båda inställningar utför du i dialogrutan Dokumentegenskaper som tas fram antingen genom att du klickar på knappen Storlek i panelen Egenskaper eller genom att du dubbelklickar på siffervärdet 12.0 fps i underkanten av panelen Tidslinje. Förutom filmstorlek och bildrutefrekvens så ger dialogrutan dig även möjlighet att ställa in ett antal andra gemensamma egenskaper för filmen.

Exempel på dokumentegenskaper för en Flash-film som
skall publiceras på webben.

Titel och Beskrivning

Filmer från Flash publiceras ofta som länkade objekt på webbsidor. Eftersom Sökmotorer som Google och MSN inte kan läsa ev text inne i Flash-filer är det oftast nödvändigt att man tillfogar textbeskrivningar i form av sk metakoder för Titel och Beskrivning. Dessa gör det möjligt för sökmotorerna att indexera filmerna och göra dem sökbara. Skriv gärna en lång beskrivningstext som innehåller rikligt med de ord du vill att sökmotorn skall indexera.

Dimensioner

Eftersom de flesta Flash-filmer skall publiceras på webben anges deras storlek normalt i antal pixlar för bredd och höjd. Filmens dimensioner påverkar filstorleken hos den färdiga animeringen, särskilt om filmen innehåller punktuppbyggda objekt som fotografier.

Det är viktigt att du redan från början bestämmer filmens dimensioner eftersom det är relativt besvärligt att skala om färdiga projekt. För filmer som skall publiceras på webben använder man normalt dimensioner som är mindre än 640x480 pixlar. Om filmen skall klippas ihop med DV-video bör du använda 720x576 pixlar.

Bakgrundsfärg

Genom att välja en bakgrundsfärg får du automatiskt samma färg på alla bildrutor i hela filmen. Programmet låter dig enbart välja bland sk webbsäkra färger som visas korrekt även på bildskärmar inställda för 256 färger.

Bildrutefrekvens

Bildrutefrekvensen som anges i fps (frames per sekund) bestämmer hastigheten mellan bildväxlingarna hos filmens olika bildrutor. För filmer som skall publiceras på webben använder man ofta 12-15 fps medan filmer som skall klippas ihop med video behöver ha 25 fps.

Ju högre bildrutefrekvens som används desto mjukare blir uppspelningen med mindre synlig ryckighet mellan bildväxlingarna. Men en hög bildrutefrekvens resulterar också i större filer eftersom mer information behöver lagras i filmen. Hög bildfrekvens resulterar också i större belastning på datorn som skall spela upp filmen. Äldre datorer kan sällan spela upp filmer med högre bildrutefrekvens än ca 15 fps.

Flash innehåll

Rita former med verktygen Rektangel och Oval

Alla ritverktygen hos Flash skapar objektorienterade former vilket innebär att du när som helst kan förändra deras storlek, fyllningsfärg, kantlinje mm. I detta avseende påminner Flash mycket om andra vanliga program som CorelDraw och Illustrator.

Några av verktygen hos Flash har underliggande varianter som du kommer åt genom att klicka och hålla kvar på den lilla triangelsymbolen nere i högerkanten hos verktygssymbolen som visas för tillfället. Verktygen Rektangel och Oval hör till de som har sådana underliggande varianter.

Ställ in egenskaper innan du ritar

När du valt ett verktyg är det lämpligt att före ritning ställa in önskad Fyllningsfärg, Linjefärg, Linjehöjd (tjocklek), Linjestil, Hörnradie mm i panelen Egenskaper. Du kan ändra de flesta av dessa egenskaper efter slutförd ritning men arbetet går betydligt snabbare om du från början ritar med önskade egenskaper.

Med önskat verktyg valt ritar du en form genom att dra diagonalt med musen. Genom att hålla ner tangenten Skift begränsar du rörelsefriheten så att rektangeln blir en kvadrat och ovalen en cirkel. Håller du istället ner tangenten Alt så kan du rita från mitten av formen.

Dessa båda former har ritats med verktygen Rektangel och Oval. Fyllningsfärg,
Linjefärg och Linjehöjd har ställs in i panelen Egenskaper före ritning.

Undvik i detta sammanhang att rita former ovanpå andra former eftersom du då förstör de underliggande formerna! Lösningen på problemet är att Gruppera former, slå över programmet i Objektritläget eller att rita med hjälp av verktygen Primitiv rektangel eller Primitiv oval. Dessa metoder beskrivs i ett eget avsnitt om att Hantera former som objekt.

Rita och fyll former med verktygen Penna och Pensel

Verktygen Penna och Pensel påminner i sin funktion en hel del om när man ritar och målar på ett vanligt papper. Verktyget Penna skapar former som enbart har kantlinje medan Pensel skapar former som enbart har fyllning. Precis som är fallet för andra ritverktyg bör du ställa in önskad Linjefärg och Linjehöjd resp Fyllningsfärg i panelen Egenskaper innan du använder verktygen.

Innan du ritar med Pennan är det dessutom lämpligt att välja önskat Pennläge genom att klicka på denna symbol som visas längst ner i verktygslådan när du väljer verktyget. De tre Pennlägena Räta ut, Jämna ut och Bläck har följande innebörd:

Bläck skapar en form exakt som du ritar den. Eftersom de flesta pekdon har dålig precision blir resultatet ofta kantigt och fult.

Jämna ut skapar en form som liknar den du ritat men utan ojämnheter som beror på att du darrat under ritningen.

Räta ut omvandlar din ritade form till en serie av räta linjer vilket gör det lättare att rita rektanglar, trianglar och andra former på fri hand. Om du ritar cirklar eller ovaler skapas istället en utjämnad sådan form.

Den vänstra formen har ritats med Pennläge Bläck, formen i mitten med Jämna ut
medan formen till höger skapats med Räta ut.

Verktyget Pensel används för att måla fyllningar ovanpå eller inuti andra former, även sådana som inte är slutna. Efter att du valt verktyget och önskad Fyllningsfärg får du tillgång till tre knappar längst ner i verktygslådan. Knappen Penselform låter dig välja bland ett antal rund eller fyrkantiga penslat medan Penselstorlek låter dig måla med olika stora penslar.

Knappen Penselläge erbjuder flera olika alternativa metoder för att måla. Alternativet Måla normalt målar ovanpå andra former medan Måla inuti enbart målar inne i ett objekt men lämnar kantlinjen oförändrad.

Verktyget Pensel med Penselläge Måla inuti erbjuder en snabb och säker metod
för att fylla både slutna och icke slutna former med färg.
Flash innehåll

De nya verktygen Sprejpensel och Deco (CS4)

Flash CS4 har fått två nya verktyg benämnda Sprejpensel och Deco som gör det lättare måla mönster med symboler från biblioteket. Eftersom programmet länkar till symbolerna tar sådana mönster inte så mycket plats men de kan fördröja uppritningen på skärmen.

För att använda Sprejpensel måste den symbol du vill måla med finnas i biblioteket. I panelen Egenskaper för verktyget klickar du på knappen Redigera och väljer önskad symbol. Du kan storleksförändra symbolen till önskad Skalbredd och Skalhöjd via dessa reglage i panelen. För att få ett mer naturtroget utseende hos mönstret kan du även kryssa för alternativen Slumpmässig skalning, Rotera symbol och Slumpmässig rotation. Det är också lämpligt att ange Bredd och Höjd på det område du vill måla. Spreja slutligen med verktyget där du vill ha mönster och beundra resultatet!

Flash CS4 verktyget Sprejpensel

Det nya verktyget Sprejpensel används för att spruta fram mönster med valfri symbol som finns i biblioteket.

Verktyget Deco kan fylla hela scenen med en Riteffekt (mönster) som är en kombination av två valfria symboler från biblioteket. Med standardinställningen hos verktyget får du en Klätterväxtfyllning som byggs upp av två färdiga symboler, benämnda Blad och Blomma. Vid behov kan du själv justera storleken hos symbolerna vilket benämns Mönsterskala och mellanrummen som benämns Segmentlängd. Om du utrustar biblioteket med egna symboler går det att använda dessa istället för ovanstående standardsymboler. Klicka då på knapparna Redigera och välj önskade symboler.

Om du istället väljer Riteffekt Rutnätsfyllning så fylls scenen istället med ett rutnät där du själv kan bestämma storlek och avstånd mellan rutorna via inställningarna Mellanrum och Mönsterskala.

En tredje variant av Riteffekt är Symmetripensel som låter dig spegla valfri symbol i en angiven yta eller punkt.

Deco-verktyget ger dig även möjlighet att animera uppritningen av mönster via valfritt antal bildrutor på tidslinjen. Om du kryssar för alternativet Animera mönster och anger önskat antal Bildrutesteg så skapar programmet automatiskt detta antal bildrutor på scenen. Mönstret börjar då i mitten och växer successivt tills hela scenen är fylld.

Flash CS4 verktyget Deco

Deco-verktyget används här för att animera en klätterväxtfyllning med 12 bildrutor.
Flash innehåll

Rita och redigera former med verktyget Ritstift

Alla som har tidigare erfarenhet av programmen Illustrator eller CorelDraw känner direkt igen verktyget Ritstift. I Flash CS3 fungerar detta precis som motsvarande verktyg hos Illustrator. Om du är nybörjare krävs dock en hel del övning innan du lär dig bemästra alla möjligheter med ritstiftet. Men belöningen blir riklig när du väl tagit dig över tröskeln eftersom ritstiftet är det mest noggranna av alla ritverktygen.

Paradoxalt nog kan du inte rita direkt med verktyget Ritstift på samma sätt som man gör med övriga verktyg hos Flash. Ritstiftet används istället för att skapa Ankarpunkter (presenteras som ofyllda kvadrater), antingen genom att du bara klickar eller genom att du både klickar och drar. När du tar fram nästa ankarpunkt förbinder programmet automatiskt denna med föregående via en rät linje eller en kurva, beroende på om du enbart klickat eller både klickat och dragit.

Rita former med raka kanter

Det enklaste sättet att använda ritstiftet är för att ta fram månghörningar med raka sidor. Börja med att klicka på valfri plats och skapa första ankarpunkten. Flytta därefter verktyget till nästa hörn och klicka igen. Fortsätt på samma sätt tills du fått fram önskad form och avsluta genom att välja verktyget Markering (svarta pilen). Om du vill skapa en sluten form ser du till att sista klicket sker i den första ankarpunkten. Lägg märke till att det då visas en liten cirkel bredvid ritstiftet som kvittens på att du får en sluten form.

Denna triangel som byggs upp av tre ankarpunkter har ritats via tre klick med Ritstiftet.

Rita former med kurvsegment

För att skapa former med rundade kanter måste du både klicka och dra när en ny ankarpunkt skapas. Programmet visar då en rak Riktningslinje som tangerar ankarpunkten. När du drar ändrar ritstiftet utseende till en svart pil. Genom att ändra längden och vinkeln hos riktningslinjen kan du skapa ett Kurvsegment med valfri form. Släpp därefter musknappen, flytta till en ny position samt klicka och dra på nytt för att skapa nästa kurvsegment. Riktningslinjen har avslutande Riktningspunkter som efter slutförd ritning kan användas för att redigera formerna. För att lyckas bra med denna ritteknik krävs en hel del övning!

Denna form består av flera kurvsegment med var sin ankarpunkt som ritas genom
att du både klickar och drar en gång för varje ankarpunkt.

Strävan skall alltid vara att använda så få kurvsegment (ankarpunkter) som möjligt. Detta underlättar redigering, ger mindre kantighet hos formerna och minskar filstorleken hos bilderna. Oftast räcker det med en ny ankarpunkt för varje stor riktningsförändring hos formens kontur. Om du har fått onödigt många ankarpunkter går det att reducera antalet genom att först markera formen och därefter välja kommandot Ändra-Form-Optimera. I dialogrutan som då visas kan du finslipa resultatet genom att dra reglaget i sidled.

Redigera ritade former

Du kan när som helst redigera former uppbyggda av ankarpunkter och kurvsegment. Verktyget Delmarkering (vita pilen) används för att flytta ankarpunkter eller riktningspunkter. Du kan också förändra former med de underliggande verktygen hos Ritstiftet. Verktyget Lägg till ankarpunkt används för att addera fler ankarpunkter någonstans på en befintlig bana. På motsvarande sätt används Ta bort ankarpunkt för att subtrahera befintliga ankarpunkter från en bana. Med verktyget Konvertera ankarpunkt kan du göra om spetsiga hörn till mjuka banor och vice versa.

Hos den högra formen har först den översta ankarpunkten flyttats med verktyget Delmarkering. Därefter har en ny ankarpunkt lagts till och slutligen har denna konverterats från spetsigt hörn till mjuk bana.

Lägg märke till att alla ritverktygen hos Flash skapar former uppbyggda av banor, precis som Ritstiftet, men banornas ankarpunkter blir inte synliga förrän du markerar dem med verktyget Delmarkering (vita pilen). Genom att flytta ankarpunkter eller riktningspunkter kan du därför omforma alla former som skapats i Flash.

Alla former hos Flash är uppbyggda av banor
med ankarpunkter och kurvsegment.

Former som du skapar med ritstiftet får normalt ingen fyllningsfärg efter slutförd ritning. Du kan lägga till fyllningar med verktygen Färgpyts eller Pensel vilket beskriv i var sina avsnitt.

Flash innehåll

Hantera fyllning och kantlinje hos former

En viktig skillnad mellan Flash och andra grafikprogram är att Flash hanterar formers fyllning och kantlinjer oberoende av varandra, vilket kan ställa till med stora problem för nybörjaren. Men detta beteende hos programmet ger dessutom utökade möjligheter att finslipa utseendet hos formerna. Efter att du skapat former med verktygen Rektangel, Oval, Polygon/Stjärna eller med Ritstiftet är det därför mycket viktigt att du hanterar dem på rätt sätt.

För att markera former används normalt verktyget Markering (svarta pilen). Om du klickar en gång på någon kantlinje eller på fyllningen markeras enbart denna vilket indikeras via ett mönster. För att även markera någon annan del hos formen kan du hålla ner tangenten Skift och klicka vidare på nästa del. Två bra metoder för att snabbt markera både fyllning och samtliga kantlinjer är att dubbelklicka på fyllningen eller dra en markeringsrektangel som helt och hållet omgärdar formen.

När såväl kantlinjer som fyllning är markerade hos en form kan du ändra dess utseende via panelen Egenskaper. Du kan även flytta den markerade formen med musen eller positionera den noggrant via funktionerna i panelen Justera vilket beskrivs i ett eget avsnitt.

Om du behöver genomföra omfattande redigeringar hos bilder som innehåller flera former är det lämpligt att Gruppera samhörande former eller skapa Symboler för former, vilket beskrivs i var sina avsnitt.

Hos den vänstra formen är inget markerat medan formen i mitten har fyllningen
markerad. Hos den högra formen har två av kantlinjerna markerats och flyttats bort från fyllningen.
Flash innehåll

Fyll former med verktyget Färgpyts

Slutna former som skapats med verktygen Penna och Ritstift kan fyllas med verktyget Färgpyts genom att man först väljer önskad Fyllningsfärg och därefter klickar med färgpytsen inne i formen. Även om en form ser sluten ut kan det dock finnas små glipor eftersom pennan ritar relativt grovt. För att fyllning med färgpytsen skall fungera krävs då att du klickar på knappen Mellanrumsstorlek (visas längst ner i verktygslådan när färgpytsen är vald) och väljer något av de alternativ som stänger även medelstora eller stora öppningar.

Med inställningen för Mellanrumsstorlek kan du se till att
verktyget Färgpyts fyller även former med små glipor.


Flash innehåll

© 2011 www.programsupport.se